"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


לימוד הזוהר הקדוש

לימוד הזוהר הקדוש

THE STUDY OF THE ZOHAR HA KADDOSH

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי 

 

 הזוהר

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש, כמו שכתוב: בחיבורא דא יפקון מן גלותא, וכל המעורר ללמוד זוהר הקדוש מקרב בזה  ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן

סגולת ספר הזוהר

א) הזוהר מקור לכל ספרי היראים

ספר הזהר בו דבוק נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתי, לא נח ולא שקט לבי, כי באמת הספר הלזה ידוע ומפורסם סגולת עסקו בו, והוא מקור לכל ספרי יראים וממנו נובעים כל המוסרים ואהבת ה' התמימה וכו'. (מתוך מכתב בעל עטרת צבי לרבו הראי"ה מאפטא זצוק"ל)

ב) ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם תינוקות בני תשע, כדי שיראתם תהי' קודמת לחכמתם

לו עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתיקונים להגות בה, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים. (נוצר חסד על מסכת אבות פרק ד' משנה)

ג) קריאת הזוהר, אף על פי דלא ידע מאי קאמר, הוא תיקון לשכינה הקדושה ולנשמתו

צריך לקרות בספר הזוהר וכו' אף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי תיקון גדול ועצם מאוד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה טעמים. (תיקון ליל שבועות להרמ"ז בסוף ספר טוב הארץ למהרנ"ש)

ד) הלומד זוהר, אף על פי שאינו מבינו, הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו

הלומד הזוהר, אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו. וכך אמרו קמאי וסמכוהו אקרא ודגלו עלי אהבה, אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו. ועיין בהרב חיד"א בקונטרס טוב עין בשם ה"א ז"א וכו'.

ולפי הנ"ל יתפרש לרמוז לו, דאף על גב שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות, עם כל זה משמיא יכפלו לו שכרו. ויש רמז בפסוק אדם ובהמה תושיע ה', דתיבות תושיע ה' עם התיבות וב' כוללים של תיבות יעלו כמספר תיבות זה"ר תיקוני"ם בדקדוק צ"ח [צא חשוב]. (הקדמת המוצאי לאור ספר התיקונים דפוס ליוורנו)

ה) ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש קודם התפילה

קודם התפילה למעט בדיבור כל מה דאפשר, וללמוד איזה ענין בזהר הקדוש או בתיקונים או בזהר חדש. (סדר היום ואזהרות הקודש בספר בית אהרן)

ו) זוהר הכנה לתפילה

הבעל שם טוב צוה לאנשיו שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ותיקונים. (ליקוטי תורה (טשרנוביל) הדרכה ז', דף ט' טור ג')

ז) לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת

א. וירבה בימים אלו [ימי אלול] בצדקה ובלימוד זהר ותיקונים ותהלים. (מורה באצבע סימן ח' קטע רמ"ח)

ב. לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו. והוא תיקון גדול לנשמה, לפי שהגם דכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט הפשוט, אבל ספר הזוהר מן הסודות עצמן בגלוי, והקורא יודע שהם סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג. (שם סימן מ"ד)

ג. צריך לשוב באמת על חטאות נעורים ולהתענות חמשה שנים רצופים יום אחד בשבוע וכו' ולהיות ניעור כל ליל שישי וללמוד באותו לילה תנ"ך, משנה, גמרא, זהר, ראשית חכמה, תיקונים, עין יעקב וכו'. (ליקוטי תורה (טשערנאביל) הדרכה א')

ד. אדם שפגם ונפסק החבל שהוא קשור כמאמר יעקב חבל נחלתו, ולבו מטומטם ואינו יכול לדבר דיבורים זכים, אז צריך להתבונן מגדלות הבורא יתברך איך שממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה.

וזהו יראת ה' ראשית דעת, דעת היא לשון התבוננות ובינה ליבא, זהו חכמה בלב. ועיקר הוא על ידי התורה, כמו שכתוב בשם הבעל שם טוב שצוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמר זהר ותיקונים וכו'. (שם הדרכה ז')

ח) הזהר קדוש ונורא, אך אין ערכו כהתיקונים

א. על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם, אשר לא יכילם הרעיון, כידוע לכל גדלות קדושת התיקונים הקדוש, אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו לבאר סודותיו ורמזותיו. (שיחות הר"ן סימן רפ"ה)

ב. הפליג מאד כמה פעמים בשבח גדלות קדושת התיקוני זהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי אלול. ואמר, שבספר התיקונים כלולים כל החכמות שבעולם וכו'. (שם סימן קכ"ח)

ג. בלימוד הזהר היה בוכה הרבה עד שיזכה להבין. (שם סימן ח')

ד. פעם אמר כמתמיה, אצל העולם הכל שוין ספר הזוהר והתיקונים. והמובן  מדבריו הי', שבאמת יש חילוק גדול ועצום בין ספר הזהר הקדוש ובין ספר התיקונים, אף על פי שספר הזהר הוא קדוש ונורא מאד, אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות של ספר התיקונים. (שם)

ט) על ידו יכולים לראות נועם ה'

כתיב מבשר"י אחזה אלוק', ר"ת מתורת רבי שמעון בן יוחאי. (בית אהרן, ל"ג בעומר)

י) לשונו מזכך הנשמה

מי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. (אור צדיקים להר"מ פאפריש, סימן א' ס"ק ט"ז)

יא) סגולה להנצל מחכמות חיצוניות

כל ספר הזהר מיוסד על מוסרים גדולים עד אין שיעור, ובפרט להיות מרכבה ליחוד קוב"ה ושכינתי', ומעיר עיני ישנים מתרדמתם, ומסיר לב האבן, אם אבן הוא נימוח, וגם הוא סגולה להנצל ממים הזידונים מים המרים המאררים חכמת החיצוניות, וכל הטועם ממנו יטעום בעצמו אשר אין חכמה בעולם כחכמת עמקו סתרי טעמי תורה, וכל החכמות מבלעדה לאפס ותוהו נחשבו. (מהרב צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל בספרו סור מרע ועשה טוב)

יב) סגולה לטהר הנשמה

א. על דרך דאיתא שלשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאמר, כמשל הנכנס לחנות של בושם, אף על פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב קלט עמו. (דגל מחנה אפרים בליקוטים דיבור המתחיל ישקני)

ב. ילמוד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים, כי הם  מסוגלים לטהר הנשמה. (סידור האריז"ל לרבי יעקב קאפיל ז"ל, בסדר כוונת הלימוד)

ג. אמר הבעל שם טוב ז"ל, בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין, אלא אחד המכוין כו' ובלבד שירבה, אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, שקידת מקוואות מטהר הגוף, נתינת צדקה, אמרו ז"ל הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, דעל כל פנים מחיה את העני. (ספר נתיב רש"י, בשם "מורי", ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש)

ד. יעסוק בספר הזוהר אף על גב דלא ידע ולא מבין מאי קאמר, מכל מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה. (ס"י)

ה. וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר. (חנה אריאל, להרי"א מהומיל, שמות עמוד ס"ד)

יג) להנצל ממחשבות זרות בעת התפילה

א. שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נשמתו בגנזי מרומים סגולה למחשבות זרות בעת התפילה הוא ג' דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי קאמר, ולכן כיון שג' דברים אלו אינם צריכים כוונה, לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות. (ספר מגדל עוז, מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד, עמוד תכ"ו)

ב. י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארה, שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת. (לקוטי תורה פרשת תבוא)

יד) הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר הקדוש

שמעוני אחיי וריעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמיתת עבודת הלב לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, נפשי תשתוחח ותדבק בספר הזהר, כאשר ידוע ומפורסם סגולת ספר הזוהר וכו'. (ספר סור מרע ועשה טוב)

טו משיג חכמה ויראת שמים

ותאמין לי אחי, מי שאינו לומד זאת החכמה הוא כמו הדר בחוץ לארץ ודומה כמי שאין לו אלוק"י, אחר שהתאות מתגברים והיצר מסית ומכניס באדם ספקות בהאמונה, אבל המשים נפשו בכפו ועוסק בחכמה וכו' ובזהר להבין, נתבשר בלב כל חכם לב השגת החכמה ויראת שמים הרוממת צח וצלול ואמת, ולא ישאר לו שום ספק בדרכי ה' המפליא פלאות, ויעמוד על עקרי עניני אלוקות אלוק"י ישראל, ולא ישאר לו שום ספק וקושיא כלל. (ספר סור מרע ועשה טוב).

טז) הוא המפתח והוא הסוגר

ותכלית הדברים, כשתדבק נפשך בספרי יראים, שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עלמין, ובפרט בספר הזהר עיקרא דכולא, והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא, ספר הזהר הוא המפתח והוא הסוגר. (ספר סור מרע ועשה טוב)

יז) יזכה לתקן נפש רוח נשמה

הוה מרגלא בפומיה דרבינו מזידיטושב לאמר תמיד לאנשי שלומו ותלמידיו ולכל באי ביתו, כי רק הלימוד הקדוש הזה הוא שדברה תורה שהוא מגן ומחסה נגד המקטרגים ונגד היצר הרע, שיזכו לתקן את נפש רוח נשמה שלהם, נקי ובר מכל סיג ופגם, לטהר ולקדשם בקדושה עליונה.

פעם שאלו רבינו לאחד התלמידים החשובים, מדוע לא לומד בזוהר הקדוש והתיקונים ובכתבי האריז"ל, וענה בשברון לב:

רבי, מה אעשה כי ללימוד הקדוש הזה צריכים קדושה יתירה וטהר גברא, ואני אין בי זאת, ואיך אוכל לגשת לקודש קדשים ללמוד. ואמר לו רבינו:

אם אינך עוד קדוש וטהור צא ולמד לימוד הקדוש הזה ותדבק בו וכזה ראה וקדש, ואז תתקדש ותתטהר, כי אי אפשר בדור הזה להשיג דבר מה בלעדה. (הקדמה לספר צבי לצדיק)

יח) על ידי הזוהר וכתבי האר"י ז"ל נעשה האדם כבריה חדשה

למדן משפה ולחוץ לא יטעם לעולם אור התורה ולא יתחדש לו שום אור, וכל החידושים שסובר כמחדש בסברות זרות וגרסות בהבל הבלים הם היפך הלכה אמיתית ולטהר את הטמא וכו', והזהר שהוא מאיר העינים מתוק לנפש ישראל המשכלת, שיתחדש לו בכל עת רגע אור חדש ממש עד שנעשה בריה חדשה על ידי הזהר ומרן האר"י ז"ל. (היכל הברכה דברים דף כ"ח)

יט) על ידי לימוד בתיקונים הבין שנמתקו כל הדינים

כאשר התעוררתי בחצות הלילה וראיתי שאגרת אחת מונחת לפני, אשר בעוד חבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו, עד אשר למדתי תורתי בספר תיקוני הזהר הקדוש, והוא עד מחצית שעה ב', ואז נזכרתי לקרות האגרת של  מכ"ת, והבינותי על ידו מאמר הזהר הנזכר שנמתקו כל דינים וכו'. (ספר עבודת ישראל, ליקוטים בסופן).

כ) סגולה לבעל עסק

בנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן, מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזהר הקדוש, אף כשאינו מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה. (מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים דף תקע"א)

כא) סגולתו לאור נפשו באור החיים הנצחיים

כבר קדמוני רבנן תקיפי לקדושים אשר בארץ המה בנהירן להו שבילי דנהר דע"ה, להודות ולהלל ולשבח בשבח המגיה כזהר הרקיע על ספר הזהר הקדוש לעיני כל ישראל לכל דיירי ארעא, הלא לאמונה גברו באר"ש טובה ורחבה מכאן מודעא, המה בחכמתם גלו לנו רז זה כי יקרא בספר התורה זה קריא"ה נאמנה, קול שישנו בלמידה, לו ניתנה פריע"ה, הנה שכרו אתו בית ק"ל, ומצאנו לעולם שלימו טוב בתשלומי כפל ארבעה, ואף כי אין איש בביתו לחם ושמלה, ולא נהירן לי' שבילין דשמיא כשבילין דארעא, מכל מקום זה חלקו מכל עמלו, יעשה לו סגולה ונפשו ל"ו חיה, לאור באור החיים הנצחיים, יהיב רחמנא שבעא. (מתוך לשון הסכמת הרבנים דק"ק ליוורנו לספר הזהר דפוס ליוורנו).

וועד לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש

 

 

בעזרת השם יתברך

"שער הזוהר"

"סגולותיו ומעלותיו"

גודל חיוב ונחיצות ומעלת לימוד ואמירת ספר הזהר הקדוש, בפרט להרבות באמירת תיקוני הזהר אפילו בלי הבנה כלל

בו יבואר גודל חיוב ונחיצות לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקוני הזהר אפילו בלי הבנה כלל רק אמירה בעלמא מספרי ראשונים ומספרי קבלה ומתלמידי בעל שם טוב הקדוש זי"ע שזה העצה היעוצה להתחזק באמונה פשוטה טהורה ולהתקשר ביחודו יתברך על ידי התפעלות אהבתו ויראתו יתברך ולקיים התורה ומצות ולקיים רצונו יתברך שמו.

"זה השער לה' צדיקים יבואו בו"

1.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישתדל משך כל היום בעסק התורה ומצות רק כדי להחיות נפשו האלקית.

2.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שהוא לבדו יתברך ואין זולתו ואפס בלעדו.

3.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יראה ויאמין שכל הפעולות נפעלים מאתו יתברך והכל נמשך ממנו יתברך ושהכל נמצאו מאמיתת המצאו ואין דבר חוץ ממנו.

4.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן ויראה שכל התהוות הפרטים הוא מכוחו יתברך ולייחד כל הפרטים אליו יתברך בבחינת אני הוי"ה לא שניתי.

5.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן ויאמין שהוא יתברך אין סוף והוא לבדו הוא וכולל כל הדרגין בהשוואה אחת ויכול להתמשך עד אין תכלית להיות בחינת גילוי מכחו יתברך לגלות שלימותו יתברך בכל הדרגין ויתגלה בכל חילוקי הדרגין יחודו יתברך אשר אין עוד מלבדו.

6.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמת אשר כל הנבראים והנוצרים והנעשים אינם דבר זולתו חס ושלום שהכל הוא מעצמותו יתברך מאחר שאין דבר זולתו ואין דבר שחוץ ממנו, ויראה בחוש התגלותו יתברך בעצמותו בבחינת נבראים דווקא להוום ולהחיותם ולקיימם ולקשרם זה עם זה שהם הכל בבחינת פלא למעלה מן השכל כי הוא הבורא והיוצר והעושה ואין דבר זולתו.

7.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שכחו כביכול מתמשך בכל דבר הנמוך שבנמוכים אשר אין למטה הימנו וסובל עליונים ותחתונים אפילו בהתגלות הפכו המנגד והמסתיר וכל ההמשכה בטילה במציאות לגמרי נגד גילוי אורו הבלתי בעל גבול.

8.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמת שהוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות הגם שכולל כל מה דהוה ומה שעתיד למהוי ומה שיכול להתהוות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין אבל הוא הכל בהשוואה גמורה גם אחר התפשטותו לא סר מהם כחו בעצמותו יתברך אפילו בבחינת הסתרת הדרגין הוא יתברך מלא בבחינת אין סוף ממש.

9.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שהוא ראשון והוא אחרון ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ומלבר כל עלמין ואסחר כל עלמין הכל הוא כחו לבדו בלי שום שינוי והבדל כלל וכל ההבדלים הנראים המה לגבי דידן אבל באמת אין דבר בלעדו ואין זולתו כלל נמצא כל המציאות הכל הוא מעצמותו יתברך כי אין דבר חוץ ממנו ובשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ועל ידי אותיות הזהר והתיקונים נגלה אפילו לגבי דידן יחודו יתברך בתחתונים דהיינו שהתחתונים בטלים לגבי עצמותו יתברך ולא יתראו כל העולמות בבחינת נפרדים ויש חס ושלום ויהי' נגלה רצונו יתברך אפילו בבחינת גבול. (ראה רעיא מהימנא במדבר פרשת פנחס דף רכ"ה עמוד א', ועיין תיקוני זוהר דף ה' עמוד א').

10.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יהי' כל עיקר עבודה שלו ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה דהיינו לחבר כל בחינות הנגלה בבריאה יצירה ועשיה לייחד אליו יתברך שלא יהיו נגלים לבחינות נפרדים חס ושלום כי אם להבין על ידי הכלים האלו יחודו יתברך אשר אין עוד מלבדו ולבטל כל העולמות אליו יתברך על ידי ביטולו ומסירת נפשו לאחד, דהיינו לבטל היש הגמור שלו וכלים שלו הנגלים לבחינת יש ולקשרם אליו יתברך ביחודו.

11.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ידמה הצורה ליוצרה וימשיך אלוקותו יתברך בכל פעולות הנבראים על ידי המשכת רצונו יתברך דייקא בבחינת יש וגבול על ידי קיום התורה והמצות.

12.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יגלה אלוקותו יתברך אפילו מצד ההיפוך ובחינת הסטרא אחרא באכילה ושתיה ועסק משא ומתן אשר זה הוא ירידה בנפרד גמור והוא בכדי להיות הביטול אפילו מצד הנפרד הגמור ובזה הוא גילוי אלוקותו יתברך ושלימותו יותר וכד אתכפייא סטרא אחרא אסתליק יקרא דקודשא בריך הוא דייקא מצד ההיפך להפכא חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא דייקא כי באמת הכל הוא אין סוף יתברך והוא לבדו בכל הפעולות הנמשכים בעולמות כי אין זולתו יתברך והוא פעל ועשה את הכל.

13. על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יכול להבין על ידי שכל הנמשך בגוף להחיותו בבחינת יש ישכיל ויבין יחודו יתברך ועל ידי המדות הנמשכין בלב לאהוב היש והנצרך אל הגוף שהוא היש יהיה בכח מדה זו לאהבה את הוי"ה ולירא מפניו ולכוף את מדותיו שהם מצד הגוף בשביל יראתו יתברך ולהפוך מדותיו אליו יתברך.

14.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב אל השם יתברך בתשובה אמיתית בחרטה אמיתית ויתמרמר בנפשו על הפרדו מחי החיים אין סוף ברוך ונתדבק נפשו בתועבת הוי"ה אשר שנא כביכול ויתעצם במדותיו להוציאם ממסגר הרע ולדבקה בו יתברך.

15.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישיב אל השם יתברך מנקודת לבבו מצד האמת ויעורר כחו יתברך באמיתתו שלא בבחינת העלם ומצד האמת הרי הכל הוא לבדו יתברך וממילא יתפרדו כל פועלי און.

16.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב למקורו ושרשו במסירת נפש למעלה מן הטעם והדעת רק להשיב לנפשו למקורה ושרשה בהתבוננתו בעיקרא ושרשא דכולא לא יחפוץ בבחינת בשרים כי אם להחזירה למקורא דכולא למקור החיים.

17.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב מנקודת הלב ויתהפכו כל מדותיו לגמרי אליו יתברך במסירת נפש להוי"ה יתברך אשר בזה מסיר כל ההסתרה לגמרי בהגיעו אל מקורו יתברך וממילא יתבטלו כל ההסתרות כי באמת אין עוד מלבדו.

18.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ידע באמת שהעולם בכלל וגופו בפרט איך שהוא נגלה למהות נפרד ויש גשמי דחוק מאוד מדריגות לאין קץ מאור אין סוף ברוך הוא מההיפוך אל ההיפוך ממש כמו שכתוב אין ערוך לך, פירוש שאין ערוך כלל להיות מאתו יתברך איזה התהוות מאחר שלא נודע מהותו כלל וכל שכן שיהיה נגלה ההיפוך ממש שהוא גבול ויש גשמי. ואי לזאת יאתה שתכלה אליו נפש כל חי להבטל ולהתכלל ביחודו יתברך.

19.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתקרב אליו יתברך וליחדו יתברך בעולמו דהיינו שבאמת לגביו יתברך אין מהות בלעדו חס ושלום רק הכל הוא כחו יתברך בלי שום שינוי. ובזה יוסר ההסתרה גמורה שלא לחפוץ חס ושלום בחיי בשרים גשמים רק לדבקה בה' אחד.

20.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן על ההיפוך שהוא הסתרה הגמורה ומצד זה יתבונן שכל העולמות בכלל וגופו ונפשו בפרט הוא כלא נחשב כי הוא לבדו יתברך ואין רצונו לומר שבהבינו על ההיפוך יהי' לו מרירות שרחוק מאור פניו כי אדרבה מזה יגיע ליותר יש רק רצונו לומר שאדרבה מזה יגיע לבחי' שמחה כי בהתבוננותו שהוא לבדו יתברך וכולא קמיה כלא נחשב יולד בלבו התחזקות בשמחה כמשל מאדם שיוצא מבית האסורים כאשר מתבונן היותו בבית האסורים ועתה יצא ממנו לאור יהי' יותר רץ לביתו בשמחה.

21.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יהי' בחי' ביטול היש לגמרי ומושלל מכל מהות בכדי שיהיה בה מקום לקבל אור יחודו וכמו כן יובן בעבודת ה' כי אפילו אם יתבונן המשכיל הטוב איך שאחד הוא ואין זולתו ואפס בלתו יכול להיות שאין זה עדיין נוגע לנקודת לבבו להיות נכספה וגם כלתה נפשו להוי' יתברך באמת אם לא שנעשה תחילה ליבו חלל וריקן מגסותו וישותו ונשפל בעיניו ונבזה ונמאס אך שאין זה עדיין תכלית המכוון כי אם העיקר שיהיה ליבו הומה באהבה עזה ויראה ויפחיד מה' בלבבו ותוכו רצוף אהבה ומלא וגדוש עד שנובע מעצמו.

22.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבטל אליו יתברך בעצמותו איך שאינו בגדר הבנה כי באמת לית מחשבה תפיסא ביה כלל ולבדו הוא ומצד שלימותו יתברך הוא מקורא דכולא שהוא מקומו של עולם שהוא בחי' מקיף הסובל כל הפרטים בנושא א' באופן כשהוא לבדו. לכן צריך לבטל את עצמו מכל וכל דרך כלל מצד אמונה.

23.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן בריבוי הפרטים ריבו רבבות מדריגות עד אין קץ מלאכים וצבא השמים ונמצא בכל האופנים איך שאין עוד מלבדו דוקא ושלא להמתין על התפעלות עצמו ולא לרצות שום דבר כלל כי בהיות כי אזי הוא נחשב לאיזה דבר ומהות בפני עצמו ובאמת אין זולתו כלל וזה נעשה מצד מקיף הכללי שהוא בחינת קדוש יהיה איך שהוא יתברך קדוש ומובדל כידוע מכתבי האריז"ל שהמקיף מגרש את החיצונים פירוש כשהגלוי הוא מצד המקיף לבד ומדמה בנפשו שאין לו שום שייכות ויחס אליו יתברך מצד מהותו וירגיש מרחוק איך שאין עוד מלבדו כמו שכתוב מרחוק הוי' נראה לי פירוש כשהוא רחוק מהרגשת עצמו אז הוי' נראה לי ואינו מרגיש את עצמו למהות כלל ובטל ממהותו עד שישכח על עצמו וזהו שהמקיף מגרש את החיצונים.

24.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאיר בנפשו ביטולו מצד עצמותו יתברך אז בחי' החרם שהוא ענין המרירות וביטול היש יהי' גם כן מצד עצמותו יתברך איך שהוא יתברך אין סוף ואין זולתו ואי לזאת יתמרמר מאוד מקירות לבו על שרחוק מאוד מאוד פניו יתברך ונפרד ליש בפני עצמו שזהו ביטול היש האמיתי ואינו מחשיב את עצמו כלל למהות.

25.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יסתכל ברוממות עצמותו יתברך וגדולת מלכותו יתברך אשר אינו בגדר עלמין כלל בעת התבוננות זאת לא יביט לאחוריו להסתכל על רע שלו הנעשה מבחי' אחוריים ולא יתערב שמחת הנפש בעצבון הגוף כי להתמרמר ולהיות עצב נבזה מהרע שלו יהיה לו זמן ושעה ידועה לפרקים כמו בתקון חצות או א' משעות היום אשר יבחר לו להתבונן ולהעציב לבו מכל זה אבל בעת עמדו בהתבוננות גדולת ה' יתברך לא יהיה דעתו נכון כי אם להסתכל ביקרא דמלכא אבל אם יערב העצבון מבחי' רע שלו בהתבוננות גדולת ה' יתברך מראה בעצמו שאוהב את עצמו יותר מכבוד ה' וכל ישעו וכל חפצו להיות הוא צדיק וישר ועל כן בראותו על עצמו כי לא כן הוא על כן יתמרמר מאד ואינו חפץ ביקר תפארת גדולתו של מלך עולם.

26.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישים עצמו הפקר כמדבר שלבבו יבין איך שמצד עצם מהותו הנגלה בבחי' יש הוא רחוק מאוד כו' וכל עבודתו לא יחשבו בעיניו לעבודה כלל מחמת ריחוק ערכו ומה פשפשת ומה ידעת כו' שיהי' נמשך ההפקר והשפלות מצד אנכי דהיינו מצד דביקו אל עצמותו יתברך יהיה היש שלו בתכלית השפלות.

27.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' ויחוד הוי' ואלקים דהיינו לחבר את כל בחי' הגלוי הנגלה בבריאה יצירה ועשיה ליחדם אליו יתברך שלא יהיה נגלים לנפרדים כי אם להבין על ידי הכלים יחודו אשר אין עוד מלבדו ובעבודה הוא לבטל היש הגמור שלו והכלים הנגלים בבחי' יש ולקשרם אליו ביחודו יתברך על ידי ביטולו ומסירות נפשו באחד. (עיין נהר שלום הקדמת רחובות הנהר דף ה' עמוד ב', דפוס ווארשא).

28.                     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין היפוך החוש בדבר והיפוכו ממש דהיינו להאמין שהעולמות שנראים ליש ודבר שבאמת הם כן ואינם בבחי' כח הדמיון לבד כי אסור להאמין שהבריאה הוא רק בבחי' דמיון כי כל גופי תורה והמצות נעשים עם גשמיות היש וחומרו כמו שהוא וגם מחויבים אנו להאמין שהעולמות אין ואפס ממש ולא נשתנו כלל מכמו שהי' קודם הבריאה וכן גם עתה ואין שום מהות זולתו יתברך ואפס בלתו ממש ואינם פועלים שום שינוי כמו שכתוב אני הוי' לא שניתי.

29.על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יגלה יחודו יתברך אשר גם מצד כל ההמשכות וכחות התחלקות המדות לפרטיות אין קץ ובכל ההתלבשות וההסתרה אין שום מהות אחר מבלעדו יתברך כי אם אני הוי' לא שניתי שאין שום שנוי באמת קודם שנברא העולם ולאחר שנברא העולם שכמו שקודם שנברא העולם לא הי' שום מציאות מהות אחר חס ושלום כי אם אין סוף יתברך פשוט בתכלית הפשיטות והי' ממלא כל החלל כמו כן גם עתה לאחר שנברא העולם בכל המשכת העולמות והתחלקות אין שום מהות אחר כלל כי אם אין סוף ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות אפילו מצד כל הכחות וכל מה שנראה ליש ונפרד והתחלקות כחות מופרדים הוא הכל לגבי דידן ולעיני בשר שלנו הוא נראה כך שכך עלה ברצונו שיתראה כן לגבי דידן אבל באמת אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר שנברא העולם בלי שום שינוי כלל חס ושלום.

30. על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין שאין שום מהות אחר כלל כי אם יחיד בתכלית ובפרטיות בנפש הוא לבטל מידותיו אליו יתברך ברצון ואהבה שלא לראות הגשמיות כמו שהוא בבחינת נפרד כי אם להתדבק בפנימיות ולידע איך שכל המדות והרצונות שנימשכו הכל המה כח אלקי ולא ניגלו לנפרד במדות הפכים מצד הגילוי לגבי' דידן, אבל באמת הכל הוא יחוד אלקי ועל כן יתדבק באמת בכל מדותיו בלב אחד לאביו שבשמים ולא ירצה בשום אופן ענין גשמי ופירוד כי אם ואהבת את כו' בשני יצרך גם מצד הרע גם הוא נכלל לאהבה את ה' באמת ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך.

31.  על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

לא ילך אחר שרירות לבו במחשבה דיבור ומעשה שהוא מצד הגוף שאינם שייכים לרצונו יתברך ותורתו ועבודתו כי בלא זה גם אם מיגע ויטריח עצמו בכל מיני יגיעות שבעולם לא יתקשר ויתדבק אליו יתברך כי אם תחילת כל יפנה דוקא להיות לבו ורצונו פנוי מכל הפסולת ודברים זרים בהסכם חזק על זה שלא לילך עוד במחשבה דיבור ומעשה של הנפרדים שאינם שייכים לרצונו.

32.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יזכה למה שכתוב בהקדמת מו"ה רבי חיים וויטאל זי"ע (על שער ההקדמות) וזה לשונו: העוסקים ברזי התורה שהם בחי' התורה כפי מה שעוסקים בה בעה"ב עליהם נאמר אורך ימים בימינה לעולם שכולו ארוך כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לפני אביו שלא על מנת לקבל פרס... ומלאה הארץ דעה את ה'. (עץ חיים דף ' ב' עמוד ב', דפוס ווארשר שנת תרנ"א לפ"ק)

33.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יזכה למה שכתוב בהקדמת מו"ה רבי חיים וויטאל זי"ע (על שער ההקדמות) וזה לשונו: וכמו שכתוב בפרשת נשא בר"מ ד' קכ"ד ע"ב וזה לשונו: ובגין דעתידים ישראל למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא וכו' ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר לא שליט על ישראל יתיר וכו' כי אז יהיו כמלאכי עליון עוסקים בחכמת התורה דאצילות ולא בתורת מטטרו"ן מלובשת במלבושים וספורים גשמיים. עוד אמרו בס"ה תקון ששית וז"ל וכמה בני נשא יתפרנסון לתתא מהאי חבורא דילך בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ.

עוד שם: אמר ליה אליהו ז"ל לרשב"י וזה לשונו: רבי רבי כמה זכאה אנת דמהאי חבורא יתפרנסון כמה עילאי עד דיתגליא לתתא בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו וכו' הרי מבואר כי חטא זה החל להיות מאדם הראשון ועד עתה וכאשר נשוב בתשובה לעסוק מאהבה בחכמה הזאת יגאלו ישראל במהרה בימינו אמן. (עץ חיים דף ' ב' עמוד ב', דפוס ווארשר שנת תרנ"א לפ"ק)

עוד שם: וזה לשונו: הנה נתבאר במקום אחר כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה וזהו עצמו עון הערב רב האומרים למשה דבר אתה עמנו ונשמעה בעץ הדעת טוב ורע ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות בסתרי תורה כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח"ו ולכן נשברו הלוחות הראשונות מסטרא דעץ החיים ונתנו להם מסטרא דעץ הדעת טוב ורע משנה שפחה דמטרוניתא וגרם איבודא דחורבן בית א' וב' וגלות האחרון המר והארוך אשר אנו בעונותינו הרבים עד דיתובון בני ישראל בתיובתא ובקשו את ה' אלהיהם להכירו וליודעו ברזי תורה וידעו את מי הם עובדים ומי הוא מלכם וכדין יזכו לעסוק בחכמת האמת כמו שאמר הכתוב "ויורהו ה' עץ וימתקו" על ידי המשיח.

 

תיקוני זהר ל  (דף עג/ב)

 
     ורזא דמלה קול אומר קרא, כגון קרא נא היש עונך ואל מי מקדושים תפנה, והיא אמרת מה אקרא, כל הבשר חציר, כלא אינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, ואפילו כל אינון דמשתדלין באורייתא, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, בההוא זמנא ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב לעלמא, ודא איהו רוחא דמשיח, וי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא, דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה, ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה, דגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהי י' מינה, ואשתארת ב' יבישה, וי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא, והאי רוח דאסתלק איהו רוח דמשיח כמה דאתמר, ואיהו רוח הקדש, ואיהו רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה
':

 

TIKKUNE ZOHAR

TIKKUN 30

And even all those that occupy themselves in the Torah, all the kindness that they do, they do for themselves…Woe to those who cause him [The Mashiach] to leave from the world and don’t come, and they are those who cause the Torah to be deserted and do not wish to occupy themselves with  the Wisdom of the Kabbalah, for they cause the spring of wisdom to depart…

 

 

תיקוני זהר מג  (דף פב/א)

 
בראשית תמן את"ר יב"ש, ודא איהו ונהר יחרב ויבש, בההוא זמנא דאיהו יבש ואיהי יבשה, צווחין בנין לתתא ביחודא ואמרין שמע ישראל, ואין קול ואין עונה, הדא הוא דכתיב (משלי א') אז יקראונני ולא אענה:
והכי מאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבעל פה ומאורייתא דבכתב, וגרים דלא ישתדלון בהון, ואמרין דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא, בודאי כאלו הוא יסלק נביעו מההוא נהר ומההוא גן, ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה, דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו, וגרים עניותא בעלמא ואורך
גלותא:

 

TIKKUNE ZOHAR

TIKKUN 43

“…And it is the same regarding he who causes that The Kabbalah and the wisdom be separated from the TORAH SHE BEAL PE [The oral Torah] and from the TORAH SHE BICHTAV [The written Torah]. And he causes that none will occupy themselves with them [The Kabbalah and the wisdom]. And people like him say that there is nothing more than the Pshat in the Torah and in the Talmud. For certain, he is just like the one who eliminates the flowing waters from that river and that Garden. Woe to him, it would have been better for him if he had not been created in the world, and that he would not learn the TORAH SHE BICHTAV and the TORAH SHE BE AL PE. For it is counted to him as if he had returned the world to the state of TOHU BA BOCHU. And he causes poverty in the world and he prolongs the GALUT…”    Tikkune Zohar Tikkun 43

 

לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה

א) עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת הנסתר

א"ר אלעזר קוב"ה ברא לי' לבר נש ברזא דחכמתא, ועבד לי' באומנותא סגי, ונפח באנפוי נשמתא דחיי למנדע ולאסתכלא ברזין דחכמתא, למנדע ביקרא דמארי', כד"א כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ולכבודי בראתיו דייקא. (זהר ח"ב דף קנ"ה ע"א)

ב) דיבורי הזוהר הקדוש הם קישוטי נפש החיים לנשמת האדם

ואני תמהתי על בעלי הבתים הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל, למה לא יעמדו באשמורת וכו', אם הוא בר הכי ללמוד על כל פנים משניות למה ימנע עצמו מזה ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש, כי כל דיבורים אלו הם קשוטי הנפש חיים לנפשו. (היכל הברכה דברים פסוק י')

ג) כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון לנשמה

ספר הזהר מלא מוסר, וכל אות ואות שלו הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים. (נוצר חסד פרק ד' משנה כ')

ד) צריך לטרוח בפרד"ס התורה עד היכן שיכול להשיג, ואם לאו נשמתו תתגלגל עוד פעם

א. בענין עסק התורה ענין עסקו בפרד"ס התורה שהוא ר"ת פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד בכל בחי' מהם כפי אשר יוכל להשיג עד מקום שידו מגעת לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו, ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה אחת של תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה ככל המצות, וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד' בחינות של פרד"ס כנזכר. (שער המצות להאריז"ל דף א')

ב. הששית היא מצוה פרטיית, והיא לעסוק בתורה, והיא שקולה כנגד כל המצות, כי ת"ת כנגד כולם, ויש בה ד' פירושים שסימנם פ'ר'ד'ס' פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד, וצריך לטרוח ולעסוק בכולם עד מקום שיד שכלו מגעת, ויבקש לו רב שילמדהו, ואם חסר אחת מארבעתם כפי השגתו יתגלגל על זה. (שער הגלגולים הקדמה י"א, דף י"ד ע"א)

ג. דע כי האדם מחוייב לעסוק בתורה בד' מריגות שסימנם פרד"ס פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד, וצריך שיתגלגל עד שישלים אותם. (שם סוף הקדמה י"ו)

ה) הרח"ו היה צריך לעסוק תמיד בכל יכלתו בספר הזהר מפני שבאחד מגלגוליו לא האמין בזה

אמר לי רבינו האריז"ל, כי לסיבה שהייתי בגלגול אחד מן הקודמים בלתי מאמין בחכמת ספר הזהר, שצריך עתה שאעסוק תמיד בכל יכולתי בחכמת ספר הזהר, ושזה הוא העיקר הגדול שאני צריך לעשות עתה בגלגול זה. גם אמר לי, כי לסיבה הנז"ל צריך אני שלא אקשה קושיות רבות בזהר עד אשר אלמד עמו זמן ידוע אצלו, ואחר כך יהיה לי רשות להקשות ולשאול כל מה שאני רוצה לחקור ולידע בספרי הזהר. (רבינו חיים וויטאל ז"ל בשער הגלגולים דף מ"ט ע"ב)

ו) אליהו הנביא אמר לרשב"י שבדור האחרון יתפרנסון מתורתו שתהיה מתוק לנפש ומרפא לעצם

א. אליהו הנביא זכור לטוב ירד מן השמים עם כמה חיילין נשמות וכמה מלאכים ושכינתא עילאה עטרא על כולהו, ואמר לרשב"י:

רבי רבי, אנת הוא אילנא דרבה ותקיף באורייתא, בענפין דילך דאינון אברין קדישין, כמה עופין שריין תמן דנשמתין קדישין, כגוונא דלעילא דאתמר בי' ובענפוהי ידורון  צפרי שמיא, וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא, ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו'. (תיקוני זוהר תיקון ו' בסופו)

ב. כי זהו הפרנסה, שיבינו ויהנו לאורו מתוק לנפש ומרפא לעצם, כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב בעמלו ומקדש בטהרה נשמתו, עם כל זה הסגולה דבגיניה וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פי' המאמרים. (כסא מלך לתיקוני זוהר שם)

ג. על פי  הנ"ל בתיקוני זוהר, אשר הנשמות שלמעלה והאנשים שלמטה יתפרנסו על ידי הזהר הקדוש, על פי זה יבואר מה שכתוב בזהר (ח"ג דף רל"ב ע"א) שאמר הרע"מ לרשב"י: בוצינא קדישא אשלים מילולי דרזין דחיבורא קדמאה לפרשא לון, דהא כל מארי מתיבתאן דלעילא ומארי מתיבתאן דלתתא כולהו מזומנין למשמע מילין אלין מפומך ופירושין דילך, דהא חדוה ופורקנא יתער בהון לעילא ותתא.

ז) "המאור שבה מחזירו למוטב" - הכוונה לתורת הסוד

במסכת סוטה (דף כ"א): עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, ופירוש רש"י: לכבות את האהבה זו תורה, דכתיב הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה, יין סוד, עד כאן לשונו.

ונראה דרש"י בא להשמיענו כדברי רבותינו מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כי מה שכתוב בתורה המאור שבה מחזירו למוטב, לא על פלפולי התורה הנגליות לנו בלבד נאמרו הדברים, דהרי עינינו רואות ההיפך הרבה פעמים בעונותינו הרבים, וכמו שכתוב בזה בספר דרך אמת להה"ק מוהר"ר פייביש מזבריזא זי"ע, וכן בשארי ספרים הקדושים, ובפרט בספרי המעוררים ומלהיבים לבות בני ישראל ללימוד חכמת האמת, וכמו בספר סור מרע ועשה טוב והוספות מהרצ"א זי"ע ודומיהן, עיין שם דעיקר קאי על  מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותיה אשר טמונים בתורה, אז יזכה בלימודו לדביקות בהשם יתברך והמאור שבה מחזירו למוטב. וזה שאמר רש"י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו אהבה שנקרא יין סוד כנזכר.

וכן מצאתי כדברים האלו בירושלמי חגיגה (פרק א' הלכה י') הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו השאור שבה היה מקרבן לתורה, ופירוש בקרבן העדה: המאור שבה רמז לסודות החכמה, עיין שם. וזה שנאמר בש"ס דילן (פסחים דף  ג' ע"ב ובפתיחתא דמדרש רבה איכה) המאור שבה. ובירושלמי הנזכר איתא "השאור" שבה, היינו המעמיד, שהוא עיקרו סודות התורה, כמו שכתוב בקרבן העדה דהעיקר הם הנסתרות, זהו מחזיר למוטב כנזכר וכו'. (דברי תורה מהדורא ב' סי' ט') ועיין עוד מה שכתוב בסימן קל"ו, ובדברי תורה מהדורא ד' סימן קי"ג.

 

 

סגולות רבות מצינו בספרים להעוסקים בספר הזהר, וכאן נעלה בקיצור לדוגמא שבעה עשר מהם:

א.   על ידי לימוד בספר הזהר זכות רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו. (זכירה לחיים דף יד עמוד ד').

ב.   ועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא. (ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז).

ג.    ולימוד הזהר הקדוש סגולה ליראת שמים. (הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים).

ד.  העסק בספר הזהר סגולה להשגה. (האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב’).

ה.  העסק בזהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב"ה. (שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב').

ו.       הלימוד בזהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה. (שבחי האריז"ל).

ז.     הלימוד בזהר הוא תקון גדול לנשמה. (מורה באצבע אות מ"ד).

ח.  לימוד הזהר מביא לטהרת וקדושת הנפש. (פלא יועץ ערך זהר) ולזכות הנשמה (הגהות מהרצ"א אות ט').

ט. לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב (מאה שערים לבעל התניא).

י. בלימוד הזהר בונה עולמות (כסא מלך על תקוני הזהר תיקון מ"ג אות ס').

יא. הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. (זהר פרשת וישב דף קפ"ה עמוד א’ בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו).

יב.לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה. (רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות).

יג.  הלימוד בזהר מביא את האדם לאהבת הבורא (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות).

יד.  הלימוד בזהר מביא את האדם לאמונה. (אמרי פנחס שער ט' אות ג).

טו.  לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. (שם שער ו' אות ע"ג).

טז.מביא רפואה לכאב שיניים. (מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין  בספר אמת ויציב חלק ד' עמוד ל').

 והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ. (אמרי פנחס שער ט' אות ג').

 

שאלה: אמור נא לי, האם בעל תשובה גם כן מותר לו לעסוק בספר הזהר?

והאם לתקן נשמתי המקוקלת לא אוכל לצאת בלימוד חכמת הנגלה לבד?

תשובה: בעל תשובה צריך להתנהג לעסוק הרבה בפשטי התורה ובעיקר בהלכותיה לדעת הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, עד שיהיה בקי בכל הלכות התורה, ועם כל זה דוקא בעל תשובה שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בה (ראה זוהר חק לישראל פרשת חיי שרה) צריך לקחת לו  קצת זמן לעסוק בגירסת ספר הזהר (ובפרט הזוהר של חק לישראל) לטהרת נפשו. וכמובה בעבודת הקודש להחיד"א ובקב הישר ושבט מוסר, [ב' אלו הספרים הם הספרים היסודיים לכל בעל תשובה] ועוד שאחד מהדברים הגדולים הוא שהבעל תשובה יעסוק בזיכוי הרבים, ואם יטעום את ספר הזוהר, אז ידע את אשר לפניו ויעורר את כל הבעלי תשובה שילמדו ספר הזוהר הקדוש ואז יזכו לתשובה שלימה באמת

 

THE LANGUAGE OF THE ZOHAR PURIFIES THE SOUL

     One who does not merit to understand The Zohar, he should nevertheless learn, because the language of the Zohar purifies the soul (Ohr Tzaddikim by Rav Meir Papirash a student of the Ari ha Kadosh, siman A, 16)

HOW THE ZOHAR HA KADDOSH PURIFIES THE SOUL?

To explain how the Zohar purifies the soul even when the reader doesn’t understand what he says, we have the example of he who enters a perfume store, even if he doesn’t buy any perfume, when he leaves the store, he has the smell attached to him   (Degel Machane Ephraim to the Likutim, 5)

THE ONE WITH LITTLE TIME TO STUDY SHOULD STUDY THE ZOHAR

A person who is involved most of the day in his business dealings will dedicate most of his study to the Zohar ha Kaddosh, even if he doesn’t understand, because even so it is of great benefit to him  (Short sayings of the Alter Rebbe 571)

A REMEDY AGAINST HERESY AND EVIL

O that my people would listen to me, in this evil generation when heresy increases, It is proper to learn the Zohar and the Tikkunim with children nine years of age so that their fear of Hashem will precede their wisdom and will be maintained (Notzer Chessed on Massechet Avot, Perek 4)

A GREAT CORRECTION TO THE SHECHINA

It is necessary to read in the Sefer ha Zohar even when he does not know what it says, because it is a great correction to the Shechina and to his own soul as it is known for various reasons. (Tikkun Leil Shavuot Le ha Ramaz at the end of the Sefer Tov ha Aretz of the Moharnash)

 HA KADDOSH BARUCH RECTIFIES THE WORDS OF HE WHO STUDIES

He who studies the Zohar, even when he doesn’t understand what comes out of his mouth, Ha Kaddosh Baruch rectifies his words…And even when he is like an animal that does not know how to read, even with all this, his reward will be double and there is an insinuation in the verse (Tehillim) “Man and beast Hashem saves” where the Gematria of the words TOSHIA HASHEM (Saves Hashem) plus the letters plus the 2 words themselves equals the sum of the following: ZOHAR TIKKUNIM BE DIKDUK TZACH (TZADDI CHET – TZE CHASHOV)   (Hakdamat of the Editor of the Zohar edition printed in Livorno)

THE STUDY OF THE ZOHAR HA KADDOSH IS MORE ELEVATED THAN ANY OTHER STUDY

The study of the Sefer ha Zohar is more elevated than any other study, even if he doesn’t know what he is saying and even if he makes mistakes. And it is a great Tikkun for the Neshama, because even though the Torah is composed of names of the Holy One Blessed be He, it is nevertheless clothed in many stories, and when the person reads, he understands the stories and puts his mind on the simple meaning of those stories, but the sefer Ha Zohar has the secrets revealed, and the reader knows that they are secrets and the occult parts of the Torah, only that he does not understand because of the depth of the subject and the shortness of his understanding (The Chida, More Ba Etzba Siman 44)

A SEGULAH TO PURIFY THE NESHAMA

One should learn Sifre Kabbalah, and when he does not understand he should learn the Zohar and the Tikkunim for they are a Segula to purify the Neshama

Siddur ha Arizal of Rabbi Yaakov Kapil

 

THE ZOHAR HA KADDOSH CAUSES THE HEART TO FLARE UP

And the main point is that when your soul will cling to the books that deal with Yirat Hashem, that you thereby will realize at every moment the great debt you owe to the Creator of all worlds, and in particular through the sefer ha Zohar which is the most important of all, and it will cause your heart to flare up in flames of fire, the Sefer ha Zohar is the key

Sefer Sur me Ra ve Ase Tov

 

THROUGH THE ZOHAR HA KADDOSH YOU WILL BECOME PURE

Once our Rabbi asked one of his important students, why he doesn’t learn the Zohar ha Kaddosh and the Tikkunim and the writings of the Ari ha Kaddosh and the student answered with a broken heart:

“Rabbi: What can I do? In order for this holy study we need greater Keddusha and purity, and I do not possess these, and how can I approach the Kodesh ha Kodashim to study this?”

The Rabbi then answered: “If you are not yet Kaddosh and Tahor [Holy and pure] Go out and learn this holy study and cling to it, and through this you will sanctify and purify yourself, for it is impossible in these generations to comprehend anything without this study

(Introduction to Sefer Tzvi LaTzaddik)

 

IN THE MERIT OF THE ZOHAR HA KADDOSH THE JEWS WILL COME OUT OF EXILE

If he is meritorious to wake up before dawn, he should then study Sefer ha Zohar for in its merit the Jews will come out of Exile which resembles the night and even though he has not the merit to understand it, even so he shall learn the language for it purifies the soul

Siddur Shaar ha Shamaim Seder Limud shel ha Kodmim

 A TIKKUN FOR THE BAAL TESHUVAH

The study of the Sefer ha Zohar is a Tikkun for the Baal Teshuvah

 (Shivche ha Arizal)

 

WHY THE ZOHAR HA KADDOSH IS MORE ELEVATED THAN OTHER STUDIES

And this is the answer that I gave to one person who asked me about what the students of the Ari ha kaddosh wrote, that the study of the Zohar ha Kaddosh is a great Tikkun to illuminate and sanctify the soul. And the Ari HaKaddosh gave this Tikkun for the Baal Teshuvah, to say five pages of the Zohar or the Tikkunim every day even if he doesn’t know what he is saying, for this reading is effective in illuminating and refining the soul, for precisely this study has a Segulah more so than any other study, more than the study of the Mishna, Talmud and Mikra. And this person said that it was incredible that this study has more power than any other area of the Torah, whether Mikra or Mishna.

And I answered and said: You must know that without a doubt all study in the Holy Torah is very elevated and awesome, and especially if the study is done LISHMA [Without ulterior motives and with the proper intention] in truth, it is for sure that this study builds worlds in the heavens and effects Tikkunim above. Nevertheless the greatness of the study of the Zohar ha kaddosh lies in the fact that when we study Mikra or Mishna or Talmud, they are greatly enclothed in physical terms, and the secrets are not readily discernible. Not so with the Zohar ha kaddosh, which speaks of the secrets of the Torah in an open way, and even the simplest reader recognizes the fact that it is talking about deep secrets. And because these secrets of the Torah are exposed and revealed without any vestments, they illuminate and shine upon the soul, and even though the secrets are very deep and the words are somehow occult, that it will be hard to know and understand these secrets, and only a great Chacham is capable of understanding them fully, even so the secrets are exposed and these things do their effect in their root above  The Chida, Shem ha Gedolim Maarechet Sefarim Beit 

A GREAT OBLIGATION ON ALL JEWS TO STUDY
THE ZOHAR HA KADDOSH

It is a great obligation incumbent on all Israel to study the Zohar ha kaddosh every single day, even when it is said without understanding, for this build worlds and he purifies and sanctifies his soul and there is no limit to the greatness of his reward because through this he brings redemption closer and brings great pleasure to His Creator…Therefore everybody should at least study five pages per day of the Zohar ha Kaddosh

Tzavaat Rav Meir Schwartz mi Faidhotz

 WE NEED TO OCCUPY OURSELVES WITH
THE 4 LEVELS OF TORAH STUDY

If the person does not occupy himself with the 4 levels of Torah study: PESHAT REMEZ DERASH SOD [PARDES- Simple meaning, allusion, Homiletical level, and the secrets of the Torah] he is missing the Mitzvah of Talmud Torah which is great and is equivalent to all other Mitzvot in the Torah, and this person has to reincarnate until he will occupy himself with the four levels PARDES . Kitve Ari ha Kaddosh, Shaar ha Mitzvot Alef

 EVEN IF YOU MAKE MISTAKES YOUR STUDY IS VERY ELEVATED

The study of the Sefer ha Zohar is higher than any other study, even when one does not understand what he says, and even when one makes mistakes, and it is a great Tikkun for the soul and to be deserving of the pleasantness of Hashem and it is also a cure for the sins and transgressions of the soul. Therefore our Master the Ari ha Kaddosh gave this Tikkun for the Baal Teshuvah, to say five pages of the Zohar or the Tikkunim every day  More ba Etzba Letter Mem Dalet

 TO AVOID BEING TESTED FROM ABOVE

And in any generation he who occupies himself with this wisdom does not require to be tested from above, for whoever does this, his soul clings to Hashem Yitbarach and at all times he sacrifices his soul to Hashem Ytbarach with a strong love   Hosafot Mahartza Letter 8

THE SEFER HA ZOHAR IS FULL OF MUSSAR

The Sefer ha Zohar is full of MUSSAR, and every letter comprises great Tikkunim to the Neshama in order to correct Gilgulim [Reincarnations]  Notzar Chessed Perek 4

 RABBI CHAYIM VITAL NEEDED TO CORRECT HIS PREVIOUS DISBELIEF IN THE ZOHAR HA KADDOSH

My Master the Ari ha Kaddosh said to me that because in one reincarnation of mine I was one of those who did not believe in the wisdom of the Sefer ha Zohar, this is then the main thing that I have to repair in this reincarnation. He also told me that because of that same reason I can not now raise many challenges to what is written in the Zohar until I will learn with him for a period of time known to him, and then I will have permission to challenge and ask questions regarding anything that I wish to clarify and to know in the Zohar ha Kaddosh

Rabbenu Chayyim Vital ZTK’L in Shaar ha Gilgulim

 EVEN REGARDING HE KNOWS NOTHING THE ZOHAR IS A GREAT TIKKUN FOR THE NESHAMA

It is true and accepted that regarding he who knows nothing, the language of the Zohar is a Segula to purify the Neshama, nevertheless, this applies to one whose understanding is limited and can not comprehend, but regarding someone who Hashem has given him understanding in the revealed parts of the Torah, surely Hashem will help him in order to also understand the sweetness of the hidden wisdom Hosafot ha Mahartza le Sefer Sur me ra va Ase Tov

 HOW GREAT IS THE OBLIGATION OF A TALMID CHACHAM TO STUDY THE KABBALAH

How great is the obligation of a Talmid Chacham to study the Kabbalah and how great is their punishment if they do not study the kabbalah and cause the exile to be lengthened, for they delay the redemption, Hashem save us, for he will do in one hour of Kabbalah study what he won’t achieve in 30 days with the study of the Pshat  Kisse ha Melech Tikkun 30

 WHEN THE MIND IS BLOCKED IT IS GOOD TO STUDY THE ZOHAR HA KADDOSH

And this is an awesome advice for all types of suffering, G-d forbid, and loss of Emunah and small mindedness, when feeling like this you should study light things like the Ein Yaakov, the Midrash, or you should say the Zohar and the Tikkunim and also to study the Gemara even without understanding, and all this is an awesome advice to rise up from all types of falls and not like fools who claim that one should not study at times when we feel down, when our heart is not with us, and it is known of many stories where simple people merited great things by acting thus   Noam ha levavot Maamar Limud ha Torah

 THE ZOHAR HA KADOSH IS LIKE NOACH’S ARK

This work is like Noach’s ark (Tikkune Zohar Chadash 72) the meaning is this: That this work called Sefer ha Zohar is like Noach’s Ark, in which there were many species, and there was no chance of survival to those species and all families unless they entered the Ark, it is just the same regarding the Galut… because through the Galut all the Tzaddikim become damaged, and the darkening of their illumination is more bitter than death, and in order to maintain themselves, so that the Galut will not rule over them, they have the secret of this work just like Noach’s ark, to repair the damage of the blow of the Galut and the waters of the flood that darken.., And then the light of the Shechina will shine somewhat and enclothe the Tzaddikim, Therefore the Tzaddikim will enter the light of this work in order to be maintained.   And thus the Segulah of this work lies in the fact that as soon as one occupies himself with it with desire, the love for Hashem will penetrate him as the rock shatters iron, and will penetrate in him in order to save his Nefesh his Ruach and his Neshama and will repair him. And even if the person is a RASHA [Evildoer] there is nothing to worry if he enters [Studying the Zohar] for his entering is not really so. For one of two things will happen: Or that he will return in Teshuvah and will be a Tzaddik and will enter there, or it will push him away completely and he will separate himself from it, just as it happened regarding Noach’s ark which pushed away the Reshaim and those who had sinned among the beasts and the cattle.  Or Yakar le Rabbi Moshe Cordovero Shaar Alef Siman 8

 IT IS IMPORTANT TO STUDY THE ZOHAR HA
 KADDOSH IN PUBLIC

“From the year 1540 onward, it is most important that all study the Kabbalah in public and preoccupy themselves with the study of Kabbalah. For through the merit of Kabbalah and in fact solely through Kabbalah will the Mashiach appear and forever efface war, destruction, social injustice, and above all, man inhumanity”.

Rabbi Avraham Azulai, Or ha Chama, Introduction

 

         The study of the book of the Zohar is a great help to purify and to bring sanctity to the soul. And even if one doesn’t know what he’s saying and makes many mistakes while reading, it is of great importance to the Holy One Blessed Be He. And we see that in regards to the study of the Mishna there are many opinions that say that one must understand what he is studying, but when reading Tehillim (Book of Psalms) or the Zohar even if one doesn’t understand anything at all, it is important and received and desired by The Holy One Blessed Be He…                                   

        (PELE YOETZ, ZOHAR)

 

 

         One who does not merit to understand The Zohar, he should nevertheless learn, because the language of the Zohar purifies the soul (Ohr Tzaddikim by Rav Meir Papirash a student of the Ari ha Kadosh, siman A, 16)

       One who occupies himself with the study of the Zohar brings closer the redemption and brings great pleasure to the Holy one Blessed Be He  (Mikdash Melech to the Tikune Zohar)

To explain how the Zohar purifies the soul even when the reader doesn’t understand what he says, we have the example of he who enters a perfume store, even if he doesn’t buy any perfume, when he leaves the store, he has the smell attached to him   (Degel Machane Ephraim to the Likutim, 5)

 

 

And our Rab (The Vilna Gaon) writes very often that the redemption depends on the study of the TORAT HA KABBALAH and through this,  slowly will be revealed  the TORAH OF MASHIACH which is the TORAH of ERETZ ISRAEL. According to the secret: "And the gold of that Land is good"  (Kol ha Tor I:11)

The GRA urges greatly on the MItzvah Keddosha of studying TORAT HA NISTAR and that through the merit of this Mitzvah the Geula is brought closer (Introduction to the commentary of the GRA on Sifra Ditzniuta by Rabbi Chayim Mi Volozhin)

 

One who is involved most of the day  in his business dealings will dedicate most of his study to the Zohar ha Kaddosh, even if he doesn’t understand, because even so, it is of great benefit to him  (Short sayings of the Alter Rebbe 571)

 

The study of Zohar is extremely beneficial. Through studying the Zohar, you can attain enthusiasm for all your sacred studies. The very language of the Zohar is so holy, it can motivate you to serve G-d. The Zohar uses most forceful expressions in speaking about our duty toward G-d. When speaking of a person who does good, the Zohar says 'Zakah ...Worthy is he!' On the other hand, it cries out against a sinner, 'Vai!... Woe! Woe is to him! Woe is to the soul who strays from serving G-d!' Reading such expressions can greatly influence you to serve G-d. When he used it in the Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai made the Aramaic Targum Language so holy that even other things written in this language have the power to arouse a person toward G-d.

(Rabbi Nachman’s Wisdom 108-109)

 

WITHOUT THE STUDY OF THE ZOHAR, THE PNIMIUT HA TORAH, THE REST OF OUR STUDY WILL BECOME A POTION OF DEATH, G-D FORBID

Thus it is Pnimiut HaTorah which is the Tree of Life, which is the revelation of G-dliness, which leads to 'a perfect heart,' i.e., the love and fear [of G-d] which is the essence of our occupation with the Torah and its mitzvos. For this reason, the essence of Pnimiut HaTorah was revealed in these later generations. Thus Tanya, Iggeres HaKodesh, Epistle 26, quotes the AriZal as stating that it is in these later generations that it is permitted - and indeed, it is a mitzvah - to reveal this wisdom. For in the earlier generations, this was not necessary. They were totally righteous men [whose souls] stemmed from high [spiritual] rungs. Because of the tremendous power of their souls, they possessed genuine love and fear [of G-d] and studied the Torah lishmah. [To attain these levels] they did not require the revelation of Pnimiut HaTorah. [Therefore these teachings were hidden, for] 'It is the glory of G-d to conceal a matter. In [these] later generations, by contrast, the souls do not stem from such high rungs, and [the spiritual potential of our] hearts has diminished.           RABBI SHALOM DOV BER MI LUBAVITCH ZTK’L KUNTRES ETZ CHAYYIM

 

Come and see the works of Hashem: an amazing revelation concerning the mystery of the greatness of the G-dly Tanna
Rabbi Shimon Bar Yochai, may his merit shield us.

Rabbi Shimon ben Yochai gave assurances that through him the Torah would not be forgotten from the Jewish people. As our Sages teach (Shabbat 138b): When our rabbis entered the yeshivah in Yavneh, they said, "The Torah will one day be forgotten by the Jews”. But Rabbi Shimon ben Yochai said that it would not be forgotten, as is written (Deuteronomy 31:21), "It will not be forgotten from the mouth of his offspring." [LO TISHACHACH MI PI ZARO] And, as is explained in the Zohar (3, 124b): “Because of this work, the Book of the Zohar, [the Jews] will be redeemed from exile”. So now come, see and understand the hidden wonders of our holy Torah. This is why Rabbi Shimon ben Yochai based himself on this verse: "It will not be forgotten from the mouth of his offspring." For, in truth, this mystery is hinted at and concealed in this very verse. Through the offspring of Yochai, this being Rabbi Shimon Bar Yochai [Rashby], the Torah will not be forgotten by the Jews. This is because the final letters of the words in this verse "ki loA tishakhach mipiy zar'O" are the same letters as YOChAi. This is what the verse hints to and reveals: "it will not be forgotten from the mouth of his offspring"-specifically "from the mouth of his offspring." That is, "from the mouth of the offspring" of the one who is himself alluded to and hidden in this verse, this being the sage Yochai. Because of the offspring of Yochai, who is hinted at in the final letters of the words in this verse-this being Rashby-the Torah will not be forgotten; for with this Zohar they will be redeemed from exile. And know! the mystery of Rabbi Shimon himself is alluded to in another verse.'  Know that the holy sage Rabbi Shimon corresponds to (Daniel 4:10): "Ir Vkaddish Min Shemaya Nachit (An angel, a holy one, descended from heaven)"-the first letters of which are SHIMON.....

Likute Moharan, Hakdama

 

ONE HOUR OF THE STUDY OF ZOHAR IS THE EQUIVALENT OF THIRTY DAYS OF THE STUDY OF THE PLAIN MEANING OF TORAH

Our Holy Master Rabbi Chayim Vital, may his merit shield us, in the introduction to the book Etz Chayim, warned the students of the Torah, those who listen to the Word of G-d, the great obligation they have to study the hidden Torah [Kabbalah], and the great punishment for neglecting its study, because one hour of this study does the same as thirty days of the study of Pshat (plain meaning of the Torah)   (Kise Melech on Tikune Zohar 30, 73b)

 

ליקוט נפלא אודות תורת הח"ן

א) שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב הפלפול בה

א. לית אתר פנימאה כאינון דידעי רזא דמאריהון וידעי לאתדבקא בי' בכל יומא, על אילין כתיב עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו, מאי למחכה לו, כד"א חכה את איוב בדברים, ואילין אינון דדחקין למלה דחכמתא ודייקין לה ומחכאן לה למנדע ברירה דמלה [פירוש סודות התורה ומאמר הזהר דייקין להם בדקדוק גדול ומחכאן ומקוים לדעת ברירה דמלה, ניצוצי אורות שם], ואשתמודען למאריהון, אילין אינון דמאריהן אשתבח בהון בכל יומא, אילין אינון דעאלין בין עילאין קדישין, ואילין עאלין בכל תרעי דלעילא, ולית מאן דימחי בידיהון. זכאה חולקיהון בעלמא דין ובעלמא דאתי. (זהר חלק א’ דף ק"ל ע"ב)

ב. ואף אם יתעסק בפשוטי הדברים בחכמה הזאת, לא ישיג המדריגה הזאת, אלא כאשר יפלפל וייטיב עיונו, ואם לא ישיג בפעם אחת וב' חכה, כי בהתמדת העיון ישיג, אז נקרא מחכה וישיג המדריגה הזאת, שאז משתמש בחכמה ובינה, כי החכמה הם ראשי פרקים שנמסרו לנו ונמצאו בספרי הרשב"י ע"ה, ובינה הוא להבין דבר מתוך דבר ולהתפלפל ולדקדק הרבה בחכמה ואז יצא לו סוד, והרי הוא מחדש חידוש בתורה שמעלתו גדולה.

ג. והארכתי בזה להוציא מלב הטועים האומרים שאין לפלפל בחכמה הזאת ולא לחדש בה דבר, ונתלו במה שמצאו בזהר פרשת בראשית עונש המחדש בחכמה הזאת מה שלא קיבל. וטעו בהבנת הדבר, דהיינו דוקא המחדש חס ושלום הקדמה בענינים העליונים שלא קבל, אמנם לפלפל בראשי פרקים ולחדש מתוכם הקדמה מורכבת על ראשי פרקים הידועים, הן הן הדברים החשובים לפני הבורא. שאם לא תאמר כן, אם כן מה שכר העוסק בה או בשאר התורה ומה ענין אומרם אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בה אם לא נתן רשות להתעסק אלא במה שלמד. (אור החמה לזהר שם, בשם הרמ"ק זלה"ה)

ב) לימוד חכמת האמת פועל עשיית המצוות כתיקונן ובאהבה רבה, ומגיע מזה תועלת לענין התפילה

מצידה יזכה העוסק בה לחיי העולם הבא אפילו שישגה בה, וראוי שלא יתרשל ממנה (אף על פי שיבואו עליו תוכחת מוסר כי מה תוחלתנו בעולם הזה אלא לקנות חיי העולם הבא). ותועלותיה ידועה, כי מלבד היות האדם מצידה יודע את קונו ויודע סתרי תורה וטעמי המצוות המתוקים מדבש ונופת צופים אשר מצידם היא משיבת נפש, כי הנפש מזדככת בהם ומתבודדת עם קונו, גם כן ימשך ממנה עשיית המצוות כתיקונן ובאהבה רבה, והיא המלהבת אותו לעשות בשלימות, ועל זה אמר החכם מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו'. ועוד  יגיע לנו ממנה תועלת נמרץ בענין התפילה. (של"ה הקדוש מאמר ראשון)

ג) ספר הזהר הוא מגן לישראל כתיבת נח

א. האי חיבורא איהו כגוונא דתיבת נח (תיקוני זוהר חדש דף ע"ב ע"ד), פירוש, כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח, שבו היו מינים הרבה ולא הי' קיום לאותם המינים והמשפחות כולם אלא על ידי כניסתם להתיבה, כן הוא ממש כי על ידי סוד הגלות וכו' ומגיע פגם לצדיקים כולם והחשכת מאורי אורם כמעט טועמת מר ממות, ולזה לקיומם שלא ישלוט הגלות בהם הי' להם סוד החיבור הזה כענין תיבת נח ממש, לתקן מחץ מכת הגלות ומי מבול החיצונים המחשיכים וכו', אלא תהי' אור שכינה מאירה קצת ומלבשת הצדיקים, כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור חיבור הזה להתקיים.

ב. וכך סגולת החיבור שמיד שעוסק בחשקו אהבת ה' ישאבנו כשאיבת האבן השואבה את הברזל, ויכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו. ואפילו אם יהיה רשע, אין חשש אם יכנס, מפני שאין כניסתו כניסה אלא יהיה לו אחת מהשתיים, או יחזירנו בתשובה ויהיה צדיק ויכנס בו, או ידחנו דחי' גמורה ויפרש עצמו, כענין תיבת נח שהיה דוחה הרשעים ואותם שחטאו מן החיה והבהמה. (אור יקר, שער א' סימן ה')

ד) לימוד הזוהר מתקן עולמות העליונים; לימוד התיקונים מתקן עולם העשיה

א. כתבו המפרשים וזה לשונו: דהלומד בזוהר הקדוש מתקן עולמות העליונים, והלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם העשיה. ומזה הטעם יסד רשב"י הזוהר הקדוש בחשבון גדול וספר התיקונים בחשבון קטן. וזה שכתוב ויברא אלקים את שני המאורות הגדולים, רמז לס' הזוהר הקדוש וספר התיקונים, טובים השנים וכו', אך החילוק בין זה לזה, זה בחשבון גדול וזה בחשבון קטן. לכן אמר המאור הגדול, הוא הזוהר הקדוש, לממשל היום וכו', ואת המאור הקטן, רמז לספר התיקונים שבא בחשבון קטן, לממשלת הלילה, רמז לעולם העשיה. הרי שלימוד בהם הוא דבר גדול לתקן עולמות בשמים ובארץ.

ב. על כן ראוי ללמוד בזוהר הקדוש ובספר תיקונים, אשר הם מלאים זיו ומפיקים נוגה בסתרי תורה, גם דלא ידע מה קאמר. ועל ידי לימוד הנסתר בורא שמים חדשים, ועל ידיי לימוד הפשט בורא ארצות חדשות, כמו שנאמר כי כאשר השמים החדשים וכו'. ובזה רמזו רז"ל ושמים בזר"ת תכן, נוטריקון ז'והר ר'עיא מהימנא ת'יקונים. (ספר חסד ואמת לחיים חורי ז"ל) [ועיין גם כן לעיל פרק י' ס"ד מספר בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו].

ה) לימוד הזוהר דרך בקיאות בלבד

א. אמר מורי [האר"י] זכרונו לברכה להר"א הלוי עצה טובה לענין השגה, שילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד בלי שיעמיק בעיון ארבעים או חמישים עלין בכל יום ושיקרא בספר הזהר פעמים רבות. (שער רוח הקודש)

ו) ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר והתיקונים באופן שישלימם כל שנה

ויתנהג בדרך זו שיראה לסיים זהר ישן וזהר חדש והתיקונים בכל שנה. אך אם ילמוד סדר הפרשיות של הזוהר הקדוש על סדר השבועות, לא יספיק לפעמים שנים ושלשה שבועות בפרשה אחת, דהיינו בפ' גדולות. לכן ראוי שיקבע שיעור הלימוד מזוהר הקדוש ותיקונים ג' דפין בכל יום, שיוכל להשלים כל הזהר ישן וחדש ותיקונים בכל שנה, ואחר לימוד ג' דפין יקבע לימודו בשאר ספרי המקובלים, וילמוד ספרי המקובלים על סדר שיכול עד שיסיים כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו', אך הזהר הקדוש והתיקונים יזהר לסיימם בכל שנה כנ"ל, וכזה יתנהג כל ימי חייו. (יסוד ושורש העבודה, שערי השישי, שער הניצוץ)

ז) לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא
תועלת גדול להנפש

המקובלים כתבו, כי חמש דפין מזוהר הקדוש בכל יום הוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה, והוא מרפא ותיקון לחטאים ולפשעים של הנפש. (מטה אפרים סימן תקט"ו ס"ק ז')

ח) לימוד הזוהר הקדוש באשמורת הבוקר

אם זכה ילמוד באשמורת בזוהר הקדוש, כי בזכותו יצאו ישראל מגלות שדומה ללילה. ואף שלא זכה להבינו, אף על פי כן ילמוד הלשון כי הוא מזכך הנשמה. (סידור בית אברהם לר' אברהם טכאריק זצ"ל).

ט) לימוד הזוהר הקדוש אפילו בלי הבנה חשובה לפני ה'

לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקב"ה, כדכתיב (שיר השירים א, ד) ודגלו עלי אהבה, פרשו רבותינו ז"ל (שיר השירים פרק ב' פסוק הביאני): ודילוגו עלי אהבה. הא למה הדבר דומה? לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו, כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כמה שיודע, בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו.

הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד אין טענה זו פוטרתו ליום הדין, כי יכול הוא ללמוד כמו שיודע. ונהי שבלימוד המשניות והכ"ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד, אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה'. ומי שיודע ספר ומבין דברי הזוהר הקדוש הפשוטים ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש ומוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמים.

הנה כי כן ראוי לכל אדם ליקח לו ספר הזוהר הקדוש ולא יעבור מלקרוא הפרשה מידי שבוע בשבוע, וזה גדר גדול לאדם כדי שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו לבטלה שהוא רעה גדולה כידוע, ויעשה זאת אפוא וינצל, שיקבל עליו סדר לימודים כגון ח"י פרקי משנה בכל יום וספר תהלים ופרשת הזוהר וכדומה, וכשלא יהיה לו פנאי יהיה לוה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש באופן שבהיותו פנוי תיכף יפנה לשלם חובתו, אך ישכיל על דבר מראשיתו שלא יצטרך ללמוד במהירות גדול באופן שלא יהיה שוה אותו הלימוד כלום ויהיה עמלו לריק חס ושלום. וכבר אמרו (טור אור החיים סימן א') טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונה. וכשלומד סודות הזוהר הקודש בלבבו יבין שיש צפוני סודות ורזי דרזין בכל הענינים, אך בשרו עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל.

ואזהרה שמענו למי שלומד ספר הזוהר הקדוש, שישמור נפשו מאד כשלומד אבא, אמא, ברא, ברתא, זעיר-אנפין, אריך-אנפין, מטרוניתא, וכן צורת אברים: רישא, עיינין, אודנין  וכדומה, שלא יצייר שום צורה למעלה חס ושלום חלילה וחס, ועל זה נאמר (דברים כז, טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר - בסתרו של עולם, אלא יאמין באמונה שלימה שאינו שייך למעלה אלו הענינים כלל וכלל, רק הכל אורות עליונים וצפוני סודות שאין יד שכלנו מגעת. וכל אלו המילות שנזכרו בזוהר הקדוש, הכל הוא כינויים ודרך משל בעלמא שהמשכיל יבין איזה דבר ואנחנו לא נדע ואין לנו רשות לחשוב ולצייר בשום אופן, רק נקרא בשפתינו ונקדים תפילתנו שיהי נועם ה' עלינו יהא חשוב ומקובל ומרוצה שיח שפתותינו לרצון ולעשות נחת רוח ליוצרנו ודיינו. (פלא יועץ אות ז', זהר)

י) אם אין מעטרים לימוד הנגלה השנתי בלימוד הקבלה יום אחד, לימוד המשנה אינו כלום

...ממנו [מדברי התיקוני זוהר תיקון מ"ג דף פ"ב ע"א] יודע החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה, כי לימוד הזהר בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה כו'. ואין צורך להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון האריז"ל כו'. אלא ודאי לימודו כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה, כי שקול הוא כנגד כולם.

וזה שכתוב [בתיקוני זוהר שם] וגרים דלא ישתדלון בהון, דוק מינה הא אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה, תורתו כולה עושה פירות למעלה, וכל שכן אם קובע עת לה' שעה אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא. ודי בהערה זו למי שחננו ה' בינה והשכל. (כסא מלך לתיקו"ז תיקון מ"ג אות ס')

יא) ילמוד אדם זוהר בחשק גדול

ללמוד ספר הזוהר בחשק גדול. (הנהגות מהר' נחום מטשרנוביל זצוק"ל)

יב) מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה אור מימיו

אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לאורו לילך ולהגות באמרי נועם מזיו זוהר עליון אור הק', חכו ממתקים וכולו מחמדים, מים שאין להם סוף וקץ להבין ולהשכיל במעשה בראשית ובמעשה המרכבה, ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש אל מקור מחצבה ושרשה. וזאת נחלט ונשרש בנפשי אשר מי שלא ראה אור ספר הזהר לא ראה אור מימיו. (עטרת צבי פרשת בהעלותך).

 

שאלה? נפשי חשקה לדעת אם כל הזוהר הוא רק סתרי תורה השייך רק לבני עליה, או שיש בו גם חלק הנגלה שאוכל לעסוק בו שיביא לי תועלת לעבודת השם.

תשובה! ספר הזהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזהר הוא המפתח והוא הסוגר

א. בספר סור מרע ועשה טוב (דף ט"ז ע"ב) וזה לשונו: תדבק נפשך בספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמים, ובפרט בספר הזהר שהוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזהר הוא המפתח והוא הסוגר, עכ"ל.

ב. על חלק הנסתר שבו כתב בספר יסוד ושורש העבודה (שער ו' פ"ג) וזה לשונו: אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו ורוממותו יתברך שמו מכל לימודינו, כמו מלימוד חכמת הקבלה, וביחוד מלימוד ספר זהר הקדוש והתיקונים, חכמת אדם תאיר פניו וכו'.

החיוב לכל אחד להשתוקק לעסוק
בכל חלקי ספר הזהר

מובא במדרש ששואלים לאדם אם עסק במעשה מרכבה, שהוא כללות חכמת הקבלה, ששורשו מבואר בספר הזהר, וכן כתב האריז"ל (בתחילת שער המצות) שמי שלא השלים עצמו בעולם הזה אפילו בחלק אחד מחלקי פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד של התורה כפי ערכו, יצטרך לשוב ולהתגלגל עד שישלים עצמו ע"כ.

ולא יאמר אדם שהוא אינו יכול להשיג חלק סתרי התורה, כי יש כח לכל אדם להשיג את כל חלקי התורה כפי ערכו (כמבואר בספר ראשית חכמה ושלה"ק ובהקדמת ספר שער היחוד והאמונה).

ראה בהקדמת המהרח"ו לשער ההקדמות, וזה תוכן דבריו: ולא מבעיא בחלק הנגלה שבזהר, שבו בודאי יכול כל אדם לעסוק, כמו שהוא עוסק בשאר מדרשי חז"ל, אלא אפילו בחלק סתרי התורה שבזהר יכול כל אדם לעסוק בו אפילו בעיון, כמו שהוא עוסק בנגלות התורה בעיון, ומי שאינו יכול לעסוק בנגלות התורה בעיון, לפחות יעסוק בבקיאות בספר הזהר, חוץ מה שרגילים כלל ישראל לגרוס את לשון הזהר ואת ספר תקוני הזהר תמיד, ובפרט בחדש אלול, המקדש ומטהר את נפש האדם ומלהיבו לעבודת השם יתברך, שזהו כל תכלית לימוד וגירסת הזהר הקדוש אך ורק להתקרב להקב"ה ולזכות ליראת השם.


וזאת נחלט ונשרש בנפשי, אשר מי שלא ראה אור ספר הזוהר לא ראה אור מימיו. ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, עטרת צבי, פ' בהעלותך ד"ה אמנם

 

בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל. רבי אליהו בן  סולימן מאני, כסא אליהו, שער ד'             

 

כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות. רבני ירושלים, שנת תרפ"א

 

ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הקדוש, יצאו על ידו מן הגלות. ר' שמעון בר יוחאי, הזוהר, נשא אות צ'

 

כעת הזמן המחיב להרבות קנין בתורה הפנימית. ספר הזוהר הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה. הרב ראי"ה קוק, אורות, נ"ז

 

הבעש"ט צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמרי זוהר. ר' יצחק בר ישעיה עטיה, דורש טוב, ענין זוהר

 

ולעולם אין כח בנו להפשיט התורה ממלבושיה אם לא הרשב"י ע"ה וחבריו בקצת מקומות. הרב משה קורדובירו, הרמ"ק, דע את אלקי אביך, טז'

 

ומי שלא זכה להבין הזוהר אף על פי כן ילמוד כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. אור צדיקים ודרך סעודה, סימן א' סעיף ט"ז

 

לימוד התיקוני זוהר הקדוש... מטהר הגוף והנשמה וסגולתו לקרב הגאולה במהרה בימינו. ר' אפרים בן אברהם ארדוט, מטה אפרים, קצה המטה, סעיף קטן כ"ג

 

לשון הזוהר הקודש הוא מסוגל לנשמה אף שאינו מבין כלל מה שאומר כמשל הנכנס לחנות של בושם אע"פ שלא לקח כלום מכל מקום ריח טוב קלט עמו. ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, ליקוטים ד"ה ישקני

 

לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ואע"פ שאינו מבין. הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאד. רבי חנוך הניך מאלסק, סדר הלימוד, אות ב'

 

התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך. הרב משה ישראל בר אליהו, שארית ישראל  שער ההתקשרות, שער א' דרוש ה' מאמר ב'

 

ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד ודע שע"י לימוד הזוהר נעשה חשק... והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. הרבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן,  ק"ח

 

אם זכה ילמוד זוהר באשמורת כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות שדומה ללילה. אור צדיקים ודרך סעודה, סימן א' סעיף ט"ו

 

ילמוד בספר קבלה ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים כי הם מסוגלים לטהר הנשמה. רבי יעקב קאפיל, סידור קול יעקב, בסדר כוונת הלימוד

 

מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזהר אף שאינו מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה. רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמו"ר הזקן, מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים דף תקע"א

 

מי שלא זכה להבין, אפילו הכי, יקרא הלשון מפני כי הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא. רבי חיים הכהן, הנהגות טובות, אות מה'

 

אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש.  ר’ צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, הוספות מהרצ”א, אות ט'

 

יתחדש לו בכל רגע אור חדש ממש עד שנעשה ממש בריה חדשה על ידי הזוהר ומר"ן האר"י. ר’ יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה דברים דף יא:

 

כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר"ן של הרח"ו... הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים. ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ'

 

ולזה הספר יקרא ספר הזוהר מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון, ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלהית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה דהיינו רזי וסתרי תורה וכו' כיון שנשפע משם אתקרי החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא. הרב משה קורדובירו, הרמ"ק, דע את אלקי אביך, ב'.

 

ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים. ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ'.

 

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאד מאד. רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בהקדמת התיקונים בניהו.

 

למוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כדכתיב ודגלו עלי אהבה פירשו רבותינו ז"ל ודלוגו עלי אהבה הא למה הדבר דומה לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כשיודע בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יכול ללמוד כמו שיודע. ר' אליעזר בר יצחק פפו, פלא יועץ,  ערך זוהר.

 

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. ר' יוסף בן שלמה מפוז’ין, הוספות בנין יוסף.

 

ובעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר והתיקונים ואחריהם כתבי מר"ן האר"י ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות שבעולם ולזה נתגלה האור הזה ועיקר למודך בפנימיות התורה יהיה שתשיג הארה וחיות אלוקי"ת בנפשך בעת למודך ובכל היום... אמר מר"ן האר"י שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות ושמחה לפני המקום ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל. ר’ יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה, דברים רח:

 

להלהיב לבבות ישראל לתורה ולעבודה בחכמה הפנימיות מתוקה מדבש ונופת צוף מאירות עינים ומשיבות נפש חמודה גנוזה מתוק האור לעינים וטוב לנפש לזככה ולהאירה במדות טובות ישרות לטעום טעם אור הגנוז עולם הבא בעולם הזה על ידי חכמת הזוהר... ועיקר התגלות החכמה הזאת בדורינו לא היה אלא להאיר על הנפש לזככה בתשוקה ודביקות אהבה ויראה בקדושה טהרה וענוה... כי התגלות האור הצפון הזה בימינו היה להאיר עלינו ועל נפשינו להסיר מאתנו כל הזוהמת ותאות הרעות לטעום מאור עליון אור צח ממש טעם עולם הבא ולהסיר הקוצים מדות רעות וגאוה והשתררות על רעהו ויתר מידות רעות אשר הם לשיכים בעינינו קנאה ושנאה ואהבת רעות. ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נתיב מצוותיך, בהקדמה

 

כי האמת הוא, שאין הזהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות הם למעלה ממקום וזמן. ר' שמעון בר יוחאי, הזהר, ויצא עם פירוש הסולם ד' ס"ב. מאמר צדיק עליון צדיק תחתון

 

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו. והוא תיקון גדול לנשמה, לפי שהגם דכל התורה שמותיו של הקב"ה, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט הפשוט. אבל ספר הזוהר הן הסודות עצמן בגלוי, והקורא יודע שהם סודות וסתרי תורה, אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג. ר' חיים דוד יוסף אזולאי, החיד"א, מורה באצבע,  אות מ"ד

 

אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלקים חיים, בספר הזוהר וכל הנלוים אליו, ובדברי חכמי אמת וביותר בכתבי הארי ז"ל הברורים… כי ע"י העסק התמידי יגלו שערי אורה ופתחי חכמה לכל ההולך בתום בדרך ה', אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל מלך הכבוד חי העולמים ב"ה, ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים לעסוק בכמה אפילו שעה או שתים ביום מדי יום ביומו… ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ויחשב כאילו עומד הוא כל היום תמיד בחצרות ה' ומשכנותיו ברזין דאורייתא. הרב ראי"ה קוק, אוהב ישראל בקדושה, 232

 

ידע כבודו, שכל עיקר כוונתי בחוברותי, ובכל מה שאני כותב, הוא רק לעורר לבב תלמידי חכמים, זקנים וצעירים, לעסוק בעיון בפנימיות התורה… וללמוד את כל הספרים עם דברי זוהר הקדוש וספרא דצניעותא, ספר הבהיר וספר יצירה, וכל מדרשי חז"ל, בעיון ובבקיאות, צריך על זה התמדה גדולה, ממש כהתמדת הש"ס ופוסקים.

אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם, על כן כל מי שאינו מסוגל ולבו לב חריף, ודאי שעליו להאריך בעומק פלפול גפ"ת ופוסקים, אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון חכמתא וקבלה על כן הוא צריך לסדר לו סדרים קצרים… אבל עיקר לימודו צריך שיהיה להכיר את קונו. הרב ראי"ה קוק, אגרות א', מ"א – מ"ב

 

כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצדיקים ההם עם כח משה רבינו ע"ה... כי בהיותם מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז, וכל העוסקים בה חוזרים ומעוררים אותו התועלת ואותו האור הקודם שגלה רשב"י וחבריו בשעת חבורו. הרב משה חיים בן יעקב קורדובירו, הרמ"ק, אור יקר, שער א' סימן ה'

 

שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אף שיעבור עליו כמה נסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש וכן אם עבר עליו כמה נסיונות מבני אדם המגושמים בחומר שלהם שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים... שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך הוא... אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין החוחים אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא וברוך שמו. הרב אליעזר בר שם טוב פפו, דמשק אליעזר, בהקדמה דרך הקודש אות י"ב

 

דף זהר הקדוש... והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה. רבי משה גרינוולד מחוסט, הנהגות רבי משה גרינוולד מחוסט, אות כ"א

 

ושבתם וראיתם בין צדיק וכו' בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, עובד אלקים היינו העוסק בתלמוד ובזוהר. לא עבדו העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בזוהר. ר’ צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, מעין גנים, פרק א' אות ב'

 

שמעוני אחיי ורעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמיתת עבודת הלב לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו נפשי תשתוחח ותדבק בספר הזוהר כאשר ידוע מפי קדמונינו סגולת עסק ספר הקדוש. ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, סור מרע, דף ד:

 

אמר קודם ביאת המשיח תתגבר מינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן בעולם העצה לזה ליזהר בשלושה דברים הללו, האחד לאמר בכל יום זוהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר כי אמירת זוהר מסוגלת לטהרת הלב. אור ישרים, מירא דכיא

 

לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. הרב שלום בן משה בוזגלו, כסא מלך, תיקון מ"ג אות ס'

 

כי לא על חנם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר כשר ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע ליודעי חן. הרב חיים ויטאל, כתבי האר"י, עץ חיים ח"א, הקדמת מוהרח"ו זיע"א, ג'

 

הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו... וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים. רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, מאמר ראשון דף ל

 

כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח שבו היו מינים הרבה ולא היה קיום לאותן המינים והמשפחות כולם אלא על ידי כניסתם להתיבה כן הוא ממש... כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור חיבור הזה להתקיים וכך סגולת החיבור שמיד שעוסק בחשקו אהבת ה' ישאבנו כשאיבת האבן השואבת את הברזל ויכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו, ואפילו אם יהיה רשע אין חשש אם יכנס. הרב ראי"ה קוק, אור יקר, שער א' סימן ה'

 

לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד הזוהר... ובדור הזה אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי מר"ו הרח"ו בלבד שנאמרו ברוח הקודש ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי קדושה לראות טוב עולם הבא בעולם הזה ידבק נפשו בספר הזוהר ובכתבי מר"ן הרח"ו בלבד. ר’ יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה, דברים נח:

 

הנה ביום הזה אשר נכתב הספר הקדוש הזוהר שהוא מהארת האור כי טוב הגנוז... וזה מאיר לנו בגלות עד יתגלה בזכות זה משיח צדקנו יהי אור זה אורו של מלך המשיח. ר’ צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, בני יששכר, מאמרי חדש אייר מאמר ג' אות ד'         

 

הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. הרב יהודה אשלג, קבלה למתחיל, הקדמה לספר הזהר, אות סט', עמ'61

 

לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאד להגן ולהציל אותנו נגד כל רע, כי גילוי החכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא. כדי שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם לאבינו שבשמים. כי אותן דורות קודמים היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים טובים היו מצילין אותן מפני המקטרגים. עתה רחוקים אנו משרש העליון כמו השמרים בתוך החביות. מי יגן עלינו אם לא קריאותנו בחכמה הזאת. הרב יעקב צמח, בהקדמתו לע"ח

 

ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי היה לזמן קצוב עד תשלים שנת הר"ן, ומשם ואילך... והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש ליצירה מצוה מן המובחר שיתעסקו ברבים גדולים וקטנים... ואחר שבזכות זה עתיד לבא מלך המשיח ולא בזכות אחר אין ראוי להתרשל. אברהם בן מרדכי אזולאי, אור החמה, בהקדמה

 

מי יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדשים כשהם עדיין בקטנותם בר ט' וי' שנים ספר הזוהר הקדוש כמו שכתב הגה"ק המקובל האלק'... והיו בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי של משיח. וכבר כתב הרב רבי שם טוב בספר האמונות כי רק על פי חכמת הקבלה תושע יהודה וישראל תשועות עולמים כי רק הוא חכמה אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות ועל ידה יגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה. רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ, סגולת ישראל, מערכת ז' אות ה'

 

וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מר"ן האר"י וספר הזוהר אשר הם חיינו ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתקונים כתבי מרן והיו מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים שפע ואור... חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים. ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ'

 

התורה היא אמצעי בלבד. והעסוק בה צריך להיות מתוך שאיפה ורצון עמוק לדביקות בה'. ושום כוונה אחרת אסורה בהיכל ה'. ברור, שאם לומדי התורה היו עוסקים בה מתוך אהבת ה' היוקדת בליבם, והרצון להידבק בו הוא זה שהיה ממלא את כל ישותם, לא היה נוצר שום ויכוח בקשר לפנימיות התורה, וכולם היו נוהרים להיכל המלך לעסוק בחכמת הקבלה והזוהר הקדוש בחלק נכבד ביותר בסדר יומם, ואף רוב שעות ימיהם. שביל הפרדס, כרך י"א, פרשת וישלח תשנ"ז,

 

 

 

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT