אור האמת

Or HAEMET

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


אור האמת - חלק א'
גדולי ישראל מכל החוגים שעוררו על לימוד הזוהר (לפי סדר הא-ב)
קדמונים – ראשונים – אחרונים - גדולי החסידות - גדולי ליטא - גדולי הספרדים - גדולי דורינו - ספרים

"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראלHOME - ראשי

Filename: AG00276_.gifKeywords: blinking lights, caution, go ...File Size: 2 KBלימוד הזוהר בטהרהFilename: AG00276_.gifKeywords: blinking lights, caution, go ...File Size: 2 KB


 

עלון אור האמת ב-PDF

 

עלון אור האמת בוורד

 

אור האמת - חלק א'
גדולי ישראל מכל החוגים שעוררו על לימוד הזוהר (לפי סדר הא-ב)
קדמונים – ראשונים – אחרונים - גדולי החסידות - גדולי ליטא - גדולי הספרדים - גדולי דורינו - ספרים

 

קדמונים

1.               משה רבינו

2.               אליהו הנביא זכור לטוב

3.               רבי שמעון בר יוחאי זצ”ל

ראשונים

4.                רבינו אהרן הלוי (בעל ספר החנוך זצ"ל)

5.               רבינו בחיי זצ"ל

6.               רבי יהודה החסיד (בעל ספר חסידים זצ"ל)

7.               רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה (בעל שערי אורה זצ"ל)

8.                רבי משה בן נחמן (הרמב"ן זצ"ל)

9.               רבי שלמה בן אברהם אדרת הרשב"א זצ"ל

אחרונים

10.           רבי דוד בן שלמה אבן זמרא (הרדב"ז זצ"ל)

11.           רבי אברהם בן מרדכי אזולאי (בעל אור החמה זצ"ל)

12.           רבי אליהו די-ווידאש (בעל ראשית חכמה זצ"ל)

13.           רבי אלעזר אזכרי (בעל החרדים זצ"ל)

14.           גורי האריז"ל

15.           רבי חיים ויטאל זצ”ל

16.           רבי יהונתן אייבשיץ (בעל יערות דבש זצ"ל)

17.              רבי יוסף קארו (בעל השולחן ערוך זצ"ל)

18.           רבי יעקב קאפיל זצ"ל

19.           רבי יעקב צמח זצ"ל

20.           רבי יצחק דלטאש זצ"ל

21.           רבי יצחק לוריא האריז"ל

22.              רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ (בעל השל"ה הקדוש זצ"ל)

23.           רבי מאיר פאפריש זצ”ל

24.              רבי משה קורדובירו (הרמ"ק זצ”ל)

25.              רבי משה זכותא (הרמ"ז זצ”ל)

26.              רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל זצ"ל)

27.           רבי משה בן יוסף טראני (המבי"ט זצ"ל)

28.           רבי נתן שפירא (בעל מגלה עמקות זצ"ל)

29.           רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

30.           הבית דין מאמסטרדם

גדולי החסידות

31.           רבי אברהם ווינברג (בעל יסוד העבודה מסלונים זצ"ל)

32.           רבי אברהם טכאריק זצ”ל

33.           רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא (בעל אוהב ישראל זצ”ל)

34.           רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ”ל

35.           רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

36.           רבי אהרן מקרלין זצ"ל

37.           רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

38.           רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

39.           רבי אלימלך מליז'נסק (בעל נועם אלימלך זצ”ל)

40.           רבי אשר מסטולין זצ"ל

41.              רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל ורבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

42.           רבי ברוך ממזיבוז זצ”ל

43.           רבי גרשון העניך ליינער מראדזין (בעל זהר הרקיע זצ”ל)

44.           רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ”ל

45.           רבי הלל מפאריטש זצ"ל

46.           רבי זאב וואלף (בעל אור המאיר מזיטאמיר זצ"ל)

47.           רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש (בעל מנחת אלעזר זצ”ל)

48.           רבי חיים האלברשטאם מצאנז (בעל דברי חיים זצ"ל)

49.           רבי חיים הכהן זצ”ל

50.           רבי חיים מטשערנאוויץ (באר מים חיים זי"ע)

51.           רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה זצ"ל)

52.           רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

53.           רבי חנוך העניך (בעל הלב שמח מאלעסק זצ"ל)

54.              רבי יהודה אריה לייב אלתר (בעל השפת אמת מגוד זצ"ל)

55.           רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ”ל

56.           רבי יעקב יוסף מפולנאה (בעל תולדות יעקב יוסף זצ"ל)

57.              רבי ישראל (בעל שם טוב זצ"ל)

58.           רבי ישראל המגיד מקאזניץ (בעל עבודת ישראל זצ"ל)

59.           רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ”ל

60.           רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ”ל

61.           רבי יעקב קטינא (בעל רחמי האב זצ"ל)

62.           רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

63.           רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

64.           רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב

65.           רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

66.           רבי יצחק מסקווירא זצ”ל

67.           רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר (בעל ישמח ישראל מאלכסנדר זצ"ל)

68.           רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

69.           רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ”ל

70.           רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ”ל (שארית ישראל)

71.           רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ זצ”ל מפידהייץ

72.              רבי מנחם מענדל מרימאנאוו (בעל מנחם ציון זצ"ל)

73.           רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

74.           רבי מנחם נחום מטשרנוביל (בעל מאור עינים זצ”ל)

75.           רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ”ל

76.              רבי מנחם מנדל שניאורסן (בעל הצמח צדק מליובאוויטש זצ"ל)

77.              רבי מנחם מנדל שניאורסן (אדמו"ר האחרון מליובאוויטש זצ"ל)

78.           רבי מסאטאנאב זצ"ל

79.           רבי משה חיים אפרים מסדילקוב (בעל דגל מחנה אפרים זצ”ל)

80.           רבי משה גרינוואלד מחוסט (בעל ערוגת הבשם זצ"ל)

81.           רבי משה טייטלבוים (מאיהעל בעל ישמח משה זצ"ל)

82.           רבי משולם פייבוש מזבאריז (בעל יושר דברי אמת זצ"ל)

83.           רבי נחמן מברסלב זצ”ל

84.           רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

85.           רבי נתן מברסלב זצ"ל

86.           רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

87.            רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (בעל בני יששכר זצ"ל)

88.           רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב (בעל עטרת צבי

89.              זצ"ל)

90.           רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

91.           רבי צבי הירש מנדבורנה (בעל צמח ה' לצבי זצ"ל)

92.           רבי צבי הירש שפירא  (בעל דרכי תשובה ממונקאטש זצ"ל)

93.           רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

94.              רבי קלונימוס קלמן (בעל המאור ושמש זצ"ל)

95.              רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ (בעל סגלת ישראל זצ"ל)

96.           רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

97.           רבי שלמה שלימל זצ"ל

98.           רבי שמואל העליר (גאב"ד צפת זצ”ל)

99.           רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

100.        רבי שניאור זלמן מלאדי (אדמור הזקן בעל התניא זצ”ל)

גדולי ליטא

101.           רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד )בעל המטה אפרים זצ”ל(

102.        רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

103.        רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא (בעל יסוד ושרש העבודה זצ"ל)

104.        רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ”ל

105.        רבי יעקב מליסא (בעל חוות דעת זצ”ל)

106.        רבי יצחק אייזיק חבר (בעל פתחי שערים זצ"ל)

107.        רבי ישראל מאיר הכהן מראדין (בעל החפץ חיים זצ"ל)

108.         רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא (בעל "ספר הברית" זצ"ל)

גדולי ספרדים

109.        רבי אברהם אזולאי (בעל חסד לאברהם זצ”ל)

110.        רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

111.        רבי אברהם כלפון זצ”ל

112.        רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

113.        רבי אליהו בן סולימן מאני (בעל כסא אליהו זצ”ל)

114.        רבי אליעזר בר יצחק פאפו (בעל פלא יועץ זצ”ל)

115.           רבי אליעזר בר שם טוב פאפו (בעל דמשק אליעזר זצ”ל)

116.        רבי חיים חורי זצ”ל

117.        רבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א זצ”ל)

118.        רבי חיים פלאג'י זצ”ל

119.        רבי חיים בן עטר (בעל אור החיים הקדוש זצ"ל)

120.        רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

121.        רבי יהודה פתייה (בעל בית לחם יהודה זצ"ל)

122.        רבי יהודה חייט (בעל מנחת יהודה זצ"ל)

123.        רבי יוסף אירגס (בעל שומר אמונים הקדמון זצ"ל)

124.           רבי יוסף חיים (בעל בן איש חי זצ”ל)

125.        רבי יעקב אנהורי זצ"ל

126.        רבי יצחק בן צבי אשכנזי

127.        רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

128.        רבי משה בסולה זצ"ל

129.        רבי שלום בן משה בוזגלו (בעל כסא מלך זצ"ל)

130.        רבי  שלום עגיב (בעל באר לחי זצ"ל)

131.        רבי שלמה אלישיב (בעל הלשם זצ"ל)

132.        רבי שמעון לביא (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר בר יוחאי זצ”ל)

גדולי דורינו

133.        רבי אברהם בן יעקב הכהן (בעל סגלות ותפלות זצ"ל)

134.        רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

135.        רבי אברהם י. מונסה שליט"א

136.        רבי אברהם יצחק אולמן (חבר הבד"ץ שליט"א)

137.        רבי אהרן ראטה (בעל שומר אמונים זצ"ל)

138.        הרב אליהו הלוי ינאי

139.        רבי בנימין ראבינאוויטש (חבר הבד"ץ זצ”ל)

140.        רבי בניהו יששכר שמואלי (ראש ישיבת המקובלים היכלא דרשב"י ירושלים שליט"א)

141.        רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

142.        רבי גבריאל צינער (בעל נטעי גבריאל שליט"א)

143.        רבי דניאל פריש (בעל מתוק מדבש זצ”ל)

144.        הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב

145.        הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד

146.        רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן זצ”ל

147.        רבי יהודה אשלג (בעל הסולם זצ”ל)

148.        רבי יהודה שנפלד שליט"א

149.        רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ”ל

150.        רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

151.        רבי יוסף ישר זצ"ל

152.        רבי יוסף ליברמן (ראש מתיבתא כולל שומרי החומות שליט"א)

153.        רבי יחזקאל שרגא משינאוו (בעל דברי יחזקאל זצ"ל)

154.        רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם מסטראפקוב זצ”ל

155.        רבי יצחק טוביה ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א

156.        רבי יצחק יעקב ווייס (הגאב"ד פוסק הדור בעל מנחת יצחק זצ”ל)

157.        רבי יצחק כדורי זצ"ל

158.        רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ”ל

159.        רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

160.        רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

161.        רבי יעקב משה הלל (ראש מתיבתא אהבת שלום שליט"א)

162.        רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם (מצאנז-קלויזנבורג זצ”ל)

163.        רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ”ל

164.        רבני ירושלים שנת תרפ"א

165.        רבי ישראל משה דושינסקיא זצ”ל

166.        רבי ישראל יעקב פישר זצ”ל

167.        הרב כלפון משה הכהן טוניס

168.        רבי משה אריה פריינד (הגאב"ד ירושלים זצ”ל)

169.        רבי מאיר בראנדסדארפער (חבר הבד"ץ זצ”ל)

170.        הרב מרדכי סגרון

171.        רבי מרדכי שמואל אשכנזי (ראב"ד כפר חב"ד)

172.        רבי משה הלברשטאם (חבר הבד"ץ זצ”ל)

173.        רבי משה שטרנבוך (ראב"ד ירושלים שליט"א)

174.        רבי משולם פייש סג"ל לאווי (האדמו"ר מטאהש שליט"א)

175.        רבי עובדיה יוסף (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד שליט"א)

176.        רבי ראובן אלבז שליט"א

177.           רבי רפאל בלום מקאשוי (בעל שו"ת ברכות שמים זצ”ל)

178.        רבי שלום יהודה גראס (בעל שמירת המצות והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין שליט"א)

179.        רבי שלום מאסקאוויטש (בעל דעת שלום משאץ זצ"ל)

180.           רבי שמואל הורוביץ (בעל ימי שמואל זצ”ל)

181.           רבי שמואל הלוי וואזנער (פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א)

ספרים

182.        ספר אברהם במחזה

183.        ספר אור יצחק

184.        ספר אור ישרים מירא דכיא

185.        ספר אור יקר

186.        ספר אור לישרים

187.        ספר אורה ושמחה

188.        ספר ארץ נושנת

189.        ספר באר לחי רואי

190.        ספר בית אשר

191.        ספר בנין יוסף

192.        ספר בנין שלמה

193.        ספר ברית מנוחה

194.        ספר דבר יום ביומו

195.        ספר דברי יהודה

196.        ספר דברי יעקב

197.        ספר דורש טוב

198.        ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

199.        ספר דרכי ציון

200.        ספר הדרת מלך

201.        ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל שם טוב זצ"ל)

202.        ספר הקנה

203.        ספר הקנה הגדול

204.        ספר הפליאה

205.        ספר התקונים דפוס ליוורנו

206.        ספר ויקהל משה

207.        ספר זהר דפוס מנטובה

208.        ספר זכירה לחיים

209.        ספר חגי ומועדי ישראל

210.        ספר חות יאיר

211.        ספר חיים שאל

212.        ספר טהרת הקדש הקדמון

213.        ספר טעמי המנהגים

214.        ספר יוחסין השלם

215.        ספר יסוד יוסף

216.        ספרי יראים

217.        ספר ירים משה משפט הבה"ת

218.        שו"ת ישכיל עבדי

219.        ספר כגן הירק

220.        ספר לקוטים יקרים

221.        ספר מאירות עינים

222.        ספר מאיר לעולם

223.        ספר מבוא לחכמת הקבלה

224.        ספר מבשר צדק

225.        ספר מסילות חכמה

226.        ספר מעבר יבק

227.        ספר מעין גנים

228.        ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה מלובלין זצ"ל)

229.        ספר מצרף לחכמה

230.        ספר מקדש מלך

231.        ספר סדר היום

232.        ספר נופת צופים

233.        ספר סוד השם ליראיו

234.        ספר סדור פסח כהלכתו

235.        ספר סמא דחיי

236.        ספר עמוד העבודה

237.        ספר עמק המלך

238.        קונטרס עץ החיים

239.        ספר עשר קדשות

240.        ספר פי חכם

241.        שאלות ותשובות פרחי כהנה

242.        ספר פרי קדש הלולים

243.        ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים זצ"ל)

244.        ספר קהלות יעקב

245.        ספר קול בוכים

246.        ספר שאלות ותשובות דביר

247.        ספר שלום ירושלים

248.        ספר שלחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה)

249.        ספר תיקון ליל הושענא רבה

250.        ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו