HOME - ראשי


לימוד זוהר היומי
ספר הזוהר על התורה עם זוהר חדש ותיקוני זוהר

ספר הזוהר המחולק
ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

"ספר זוהר היומי" 12 כרכים מפוארים


ב"ה, חודש שבט תשס"ט לפ"ק - עיה"ק בית שמש תובב"א

"חברה מזכי הרבים העולמי"מציג פה לפניכם פרי עץ הדר יצירתם המופלא
של
שתים עשרה כרכים "ספר זוהר היומי" - יגיעה ועמל של רבות בשנים.

המעוניינים לזכות את הרבים ולזכות לבנים צדיקים, יכול לקחת הספרים מכאן לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, ואם אינו ביכולת להדפיסם ולהפיצם בעולם בלבד, אז יפנה ל"חברה מזכי הרבים העולמי", ובטלפון אחד של כמה דקות יכול להדפיסם ולהפיצם בכל העולם כולו בזמן קצר מאוד.

מספר הטלפון: +972-548-436-784
או באי-מעיל:
hazohar.com@gmail.com

 

ספר זוהר היומי לחודש תשרי - חלק א

 

ספר זוהר היומי לחודש חשון - חלק ב

ספר זוהר היומי לחודש כסלו - חלק ג

ספר זוהר היומי לחודש טבת - חלק ד

ספר זוהר היומי לחודש שבט - חלק ה

ספר זוהר היומי לחודש אדר - חלק ו

ספר זוהר היומי לחודש ניסן - חלק ז

ספר זוהר היומי לחודש אייר - חלק ח

ספר זוהר היומי לחודש סיון - חלק ט

ספר זוהר היומי לחודש תמוז - חלק י

ספר זוהר היומי לחודש אב - חלק יא

ספר זוהר היומי לחודש אלול - חלק יב

בס"ד

הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

כל הרוצה ליטול חלק במפעל הזוהר הקדוש היומי

נא להתקשר: +972-548-436-784

או באי-מעיל:

hazohar.com@gmail.com

A partner of the worldwide Zohar Hakadosh -
Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known
----------------------------------------------------------------------------------------

לזכות לזרע של קיימא זיווג הגון ברכה והצלחה מרובה לפרנסה טובה בשפע, לעשירות, לבריאות, לגידול צאצאים לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

    לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

            יום השנה ............לחודש ................................שנת .....................................

    לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

             יום השנה...............................................................................................

    לעילוי נשמת זקיני ......................................ב"ר..................................ז"ל

            יום השנה...............................................................................................

    לעילוי נשמת זקינתי ...................................ב"ר .................................ז"ל

           יום השנה ............לחודש ................................שנת ................................

על ידי שתעזור לפרסם את ספר הזוהר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, נזכה לשמחה וששון ליהודים בביאת משיח בן דוד בב"א.

והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל מדינה ומדינה כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם

To merit much blessing and success,finding a shidduch,abbundant parnassah,wealth,children,good health ,true torah study,the raising of our offspring to torah chupah and maasim tovim with peace of mind, and success in settling in eretz yisrael.

הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

 

 

 


 

- לימוד זוהר היומי -

ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

איך ניצל ארץ ישראל מהיטלער ימ"ש,
ואיך יכולים להינצל בזמנינו מפצצת אטום!!!

 How Eretz Yisrael was saved from Hitler, and how we can save ourselves from the Atom Bomb!!

רב גדול אחד סיפר לי ששמע מהגה"צ רבי יהודה לייב אשלג בעל מחבר ספר הסולם על הזוהר הקדוש.

A Great Rabbi in the name of Rabbi Yehuda Leib Ashlag author of the Sulam commentary on the Zohar:

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל ראה שפרץ מלחמת היטלער ימ"ש על העולם, ופחדו מאוד שיגיע לארצינו הקדושה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ח"ו.

It was during WWII when Hitler tried to destroy the Jewish community living in Eretz Hakodesh, Heaven Forbid.                                       

על כן אמר, שהיות ורבי שמעון בן יוחאי כותב בזוהר הקדוש בספרא דא יפקון מגלותא, התחיל לתרגם הזוהר בלשון הקודש כדי שכל יהודי יבין וילמוד את הזוהר הקדוש, ובדיוק כשגמר לתרגם ולהדפיס את הזוהר אז נגמר המלחמה של היטלער ימ"ש. ולא הצליח זממו בארצינו הקדושה.

Rabbi Ashlag decided, that since Rabbi Shimon Bar Yochai writes that through the study of his sefer the Zohar Hakadosh,  we will merit to leave Galus, he would translate and explain the Zohar in Lashon Hakodesh so all could approach it. Precisely when he finished publishing, the war ended. Hitler’s designs in Eretz Hakodesh  were thwarted.                         

וזה לשונו הקדוש: ברעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא דף קכד/ב

  והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר מן זוהרא דאימא עלאה תשובה. באלין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

       “In the merit of this work (the Book of the Zohar) of yours (Says Moshe Rabbeinu to Rabbi Shimon Bar Yochai), And because the Jews in the future will taste from the Tree of Life which is this Sefer haZohar, [The Jews] will be redeemed from exile with compassion” 

            The Zohar haKaddosh (3, 124b)

וכמו שאנו נזקקים לרחמי שמיא ויש כמעט אחד וחצי ביליאן ערבים שכולם רוצים לחסל את 15 עשר מליאן יהודים, ולכן אנו בטוחים שאם ילמדו את הזוהר הקדוש בכל יום ויום עשר עד 15 דקות, ויגמור כל הזוהר בשנה אחת בוודאי ינצלו מחבלי משיח, כמו שהבטיח רבי שמעון בן יוחאי שבספרא דא יפקון מן גלותא.

Today, too, we are in need of much mercy from Heaven. We are surrounded by one and a half billion Arabs who want to kill us. I am certain that if we learn Zohar in purity each and every day for ten or fifteen minutes per day, and complete all of Zohar in one year, we shall surely be delivered from Chevlei Mashiach, as Rabbi Shimon Bar Yochai promises above.          

     ואכן, ביום שכ"ק אדמו"ר שליט"א ואנשי מכון הזוהר שברשותו סיימו את ספר הזוהר הקדוש לפי סדר הדף היומי, המודפס בי"ב כרכים ע"י האדמו"ר לי"ב חודשי השנה, באותו היום ממש נפסק המלחמה בעזה, בחודש טבת השנה. וחזרו מליון אנשים לביתם, אחרי שהיו בגלות קשה כבר כמה שבועות.

Indeed, the day the Rebbe and the Zohar institute he founded completed the holy Zohar in the Daf Hayomi format as printed by the Rebbe in twelve volumes, one for each month, that very day the war in Gaza ended. A million displaced people could then return to their homes they had left for a few weeks.

      ובזכות זו, התקיימו דברי הזוהר הקדוש "בספרא דא יפקון מגלותא", דהיינו, שרק בגמר כל הספר כולו יצאו מן הגלות הקטנה שעברה עלינו, וכעת נוכל להבין מזה, שאם נסיים כולנו את ה"זוהר המחולק" דבר יום ביומו ("דף היומי" בזוהר), אז בקרוב ממש נזכה להבטחת הרשב"י האמורה לעיל "ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".

 

In this same merit, the aforementioned words of the Zohar “the Jews in the future will taste from the Tree of Life which is this Sefer haZohar, [The Jews] will be redeemed from exile” were fulfilled. What we can understand from this, is that if finish the Zohar as mentioned above, we will also see the fulfillment of “And because the Jews in the future will taste from the Tree of Life which is this Sefer haZohar, [The Jews] will be redeemed from exile with compassion”.

    

Rabbi Shimon Bar Yochai saved Beit Shemesh

In the article printed in the “Chadash” newspaper #529 that follows, it becomes aparent that Bet Shemesh was a higher priority target than even Ashdod and Be’er Sheva! It is clear that the learning of the Zohar is what protected us.


 

רבי שמעון בן יוחאי זי"ע הציל את העיר בית שמש

רבי שמעון בן יוחאי הציל את כל תושבי בית שמש מהטילים ארוכי הטווח שהיו מוכנים
להגיע לבית שמש ח"ו.

בכתבה שלפנינו [עיתון חדש ערש"ק פרשת יתרו תשס"ט לפ"ק  גליון # 529] נראה כי החמאס שאף להפגיז את בית שמש במספר טילים יותר גדול מאשר ששלחו לאשדור או לבאר שבע

 

עיתון חדש בית שמש


  

TAPES  IN ENGLISH

| Page 41 |

הצדיק ממאראקא שהציל את מאראקא מהיטלער ימ"ש לחץ

| דף  נ |

 

צה"ל עזה חמאס עופרת יצוקה מלחמה רבי רחל אימנו

 

הרב שמואל אליהו בנו של הרב מרדכי אליהו מספר על הפגישה של רחל אימנו עם חיילי צה"ל בעזה
תאגים:

צה"ל עזה חמאס עופרת יצוקה מלחמה רבי רחל אימנו

 

הצדיק ממאראקא שהציל את מאראקא מהיטלער ימ"ש לחץ

| דף  נ |

 


על הניסים ונפלאות בעזה לחץ

 KLAFKOSHER.COM